Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3282
Title: Підстави обмеження майнових прав при застосуванні тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні
Other Titles: Grounds for limiting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings
Authors: Супрун Т.М., Яцик Т.П.
Suprun T.M., Yatsyk T.P.
Keywords: обмеження,
майнові права,
тимчасове вилучення майна,
кримінальне провадження,
право власності,
публічні інтереси,
кримінальне правопорушення,
суб’єкт.
restrictions,
property rights,
temporary seizure of property,
criminal proceedings,
property rights,
public interests,
criminal offenses,
subject.
Issue Date: 2018
Publisher: Baltic Journal of Economic Studies.
Citation: Suprun T. Grounds for limiting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings / T. Suprun, T. Yatsyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. –Vol. 4, № 1. – P. 328–333.
Abstract: У даній статті визначено підстави для обмеження майнових прав при застосуванні тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні. Також визначено перспективні напрямки для подальшого дослідження даного питання. This article defines the grounds for limiting property rights by applying temporary seizure of property in a criminal proceeding. Also, prospective directions for further research of this issue are determined.
Description: 1. Nersesian A. S. (2015) Zabezpechennia mainovykh prav hromadian i yurydychnykh osib pry zastosuvanni tymchasovoho vyluchennia maina u kryminalnomu provadzhenni [Provision of property rights of citizens and legal entities in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings], Sudova apeliatsiia, no. 2, pp. 50-56. 2. Morhun N. S. (2015) Zasada uedotorkanosti prava vlasnosti u dosudovomu kryminalnomu provadzhenni [The principle of inviolability of property rights in pre-trial criminal proceedings] (PhD Thesis), Kyiv. 3. Novoselova L. A. (2001) Opredelenye obektov prava sobstvennosty [Definition of objects of ownership]. Hrazhdanyn y pravo, no. 2, pp. 21-27. 4. Aliamkin V. V. (2011) Dekilka mirkuvan shchodo zabezpechennia prava pryvatnoi vlasnosti [Several considerations regarding the provision of private property rights]. Pravo ta upravtinn ia, no. 1, pp. 12-16. 5. Dzera O. V. (1996) Rozvytok prava vlasnosti hromadian v Ukraini [Development of property rights of citizens in Ukraine]. Kyiv: Venturi, (in Ukrainian) 6. Dzera O. V., Kuznetsova N. S., Pidopryhora O. A. (2000) Pravo vlasnosti v Ukraini [The right of property in Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter, (in Ukrainian) 7. Kuchynska O. P., Fulei T. I., Barannik R. V. (2013) Pryntsypy kryminalnoho provadzhennia u svitli praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudvny [Principles of criminal proceedings in the light of the practice of the European Court of Human Rights]. Nizhyn: TOV ‘ Vyd-vo “Aspekt-Polihraf”. (in Ukrainian) 8. Soloviov O. M. (2011) Obmezhennia prava vlasnosti: deiaki aspekty problem [Restriction on the right of ownership: some aspects of the problem]. Proceedings of the Aktualni problem)' tsyvilnoho prava: material)’ kruhloho stolu, prysviacheni pamiati profesora Chynhizkhana Nufatovycha Azimova (Ukraine, Kharkiv, December 23, 2010), Kharkiv: Pravo, pp. 107-109. 9. Holos Ukrainy (2012) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. [Criminal Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine on 13 April 2012], Holos Ukrainy, no 90-91. 10. Sheyfer S. A. (1981) Sledstvennye deystviya. Sistema i protsessualnaya forma [investigative actions. System and procedural form]. Moscow: Yurid. lit. (in Russian) 11. Rudenko A. E. (2015) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia, shcho obmezhuiut mainovi prava pidozriuvanolw, obvynuvachenoho ta inshykh osib [Measures to ensure criminal proceedings restricting the property rights of the suspect, the accused, and other persons] (PhD Thesis), Kyiv. 12. Litvinova I. (2017) Pidstavy obmezhennia prava osoby na nedotorkannist zhytla u khodi obshuku [Grounds for restricting the right of a person to the inviolability of housing during the search], Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 10, pp, 212-216. 13. Shepitko V. Yu. (2005) Kriminalistika [Criminalistics]. Kharkov: Odissey. (in Russian) 14. Rozghon O. V. (2005) Mezhi ta obmezhennia prava vlasnosti [Limits and restrictions on the right of property] (PhD Thesis), Kharkiv. 15. Kovalenko Ye. H. (2008) Kryminalnyi protses Ukrainy [The criminal process of Ukraine], Kyiv; Yurinkom Inter, (in Ukrainian) 16. Chernenko A. P. (2004) Kryminalno-protsesualna rehlamentatsiia slidchykh dii [Criminal-procedural regulation of investigative actions] (PhD ’Thesis), Kharkiv. 17. Pohoretskyi M. A. (2007) Funktsionalne pryznachennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti u kryminalnomu protsesi [The functional purpose of operative-search activity in the criminal process], Kharkiv: Arsis LTD. (in Ukrainian) 18. Kalachova O. M. (2008) Vvznachennia slidchym protsesualnoho statusu osib, shcho berut uchast u dosudovomu provadzhenni [Definition by the investigator of die procedural status ofpersons participating in pre-trial proceedings] (PhD Thesis), Luhansk. 19. Bandurka O. M., Blazhivskyi Ye. M., Burdol Ye. P. (etc.) (2012) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo- praktychnyi komentar [Criminal Procedural Code of Ukraine. Scientific and practical commentary]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian) 20. Myroshnychenko Yu. M. (2013) Problemni pytannia tymchasovoho vyluchennia y areshtu maina za novym kryminalno-protsesualnym zakonom [Problematic issues of temporary seizure and arrest of property under the new Criminal Procedure Law], Porivnialno-analitychnepravo, no. 3, pp. 310-312.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3282
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3502_IR.pdf3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.