Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorУДФСУ, ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, кафедра хортингу та реабілітації-
dc.date.accessioned2001-03-21T03:24:32Z-
dc.date.available2001-03-21T03:24:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationХортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи : матер. першої Всеукраїнської наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України [та ін.]. ; редкол. П. В. Пашко, І. Д. Бех, О. А. Шевчук [та ін.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2019. – 128 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3288-
dc.description.abstractДо збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, викладачів навчальних закладів України, аспірантів, студентів, тренерів з хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан розвитку хортингу – національного виду спорту України; майстерність педагога в професійному розвитку дорослих, студентської та учнівської молоді; інноваційні методи і технології в системі освіти та національно-патріотичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання: рекреація, фізична реабілітація та здоров’я людини. The collection includes scientific works of domestic scientists, teachers of educational institutions of Ukraine, postgraduates, students, trainers from Horting. The authors directed their scientific search on the current state of development of the Horting – the national sport of Ukraine; mastery of the teacher in the professional development of adults, students and students; innovative methods and technologies in the education system; national patriotic education; medical and biological basis of physical education: recreation, physical rehabilitation and human health.uk_UA
dc.publisherК. : Вид. Паливода А. В.uk_UA
dc.subjectхортинг,uk_UA
dc.subjectнаціональний вид спорту України,uk_UA
dc.subjectучені,uk_UA
dc.subjectвикладачі,uk_UA
dc.subjectаспіранти,uk_UA
dc.subjectстуденти,uk_UA
dc.subjectтренери з хортингу,uk_UA
dc.subjectнавчальні заклади України,uk_UA
dc.subjectмайстерність педагога,uk_UA
dc.subjectпрофесійний розвиток людей,uk_UA
dc.subjectінноваційні методи,uk_UA
dc.subjectтехнології в системі освіти,uk_UA
dc.subjectнаціонально-патріотичне виховання,uk_UA
dc.subjectмедико-біологічні основи фізичного виховання,uk_UA
dc.subjectрекреація,uk_UA
dc.subjectфізична реабілітація,uk_UA
dc.subjectздоров’я людини.uk_UA
dc.subjecthorting,uk_UA
dc.subjectnational sport of Ukraine,uk_UA
dc.subjectscientists,uk_UA
dc.subjectteachers,uk_UA
dc.subjectpost-graduate students,uk_UA
dc.subjectstudents,uk_UA
dc.subjecttrainers from horting,uk_UA
dc.subjecteducational institutions of Ukraine,uk_UA
dc.subjectteacher's skills,uk_UA
dc.subjectprofessional development of people,uk_UA
dc.subjectinnovative methods,uk_UA
dc.subjecttechnologies in the system of education,uk_UA
dc.subjectnational-patriotic education,uk_UA
dc.subjectmedical and biological basis of physical education,uk_UA
dc.subjectrecreation,uk_UA
dc.subjectphysical rehabilitation,uk_UA
dc.subjecthuman health.uk_UA
dc.titleМатеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи»uk_UA
dc.title.alternativeMaterials of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Horting – National Sport of Ukraine: Experience and Prospects»uk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3508_IR.pdf952.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.