Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3289
Title: Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю
Other Titles: Functional and processing guarantees of activities of bodies of state financial control
Authors: Глух М.В., Мельник (Пащенко) О.П.
Glukh M.V., Melnyk (Pashchenko) O.P.
Keywords: Правові гарантії,
принципи,
законність,
органи фінансового контролю,
фінансовий контроль.
Legal guarantees,
principles,
legality,
organs of financial control,
financial control.
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право.
Citation: Глух М. В. Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю / М. В. Глух, О. П. Мельник // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2018. – Вип. 3-4 (12-13). – С. 95–101.
Abstract: У статті зосереджено увагу на необхідності належного правового врегулювання діяльності органів фінансового контролю. Проаналізовано основні правові гарантії та їхній вплив на функціонування законності в державі. Надана характеристика базових гарантій діяльності органів фінансового контролю. In the article attention is concentrated on the necessity of the proper legal settlement of activity of organs of financial control. Attention applies on basic legal guarantees and to their influence on functioning of legality in the state. Thus, description of base guarantees of activity of organs of financial control is conducted.
Description: 1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М.: Юрид. лит., 1997. - 400 с. 2. Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави / М.С. Міхровська // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 55-62. 3. Про Рахункову палату: Закон України : від 02.07.2015 № 576-УІІІ [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 4. Сірош М. В. Реалізація принципів фінансового контролю у контрольному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М. В. Сірош. - Київський міжнародний університет. – Київ, 2015. – 230 с. 5. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 310-р. // Офіційний вісник України. - 2018. - № 41. - С. 1458. 6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. Видання 5-те, зі змінами / П. М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с. 7. Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социальном государстве / А. В. Мицкевич // Советское государство и право. – 1963. – №8. – С. 15-21. 8. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3289
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3509_IR.pdf974.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.