Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3291
Title: Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі стратегічного управління
Other Titles: Information logistics of business processes in the strategic management system
Authors: Титенко Л.В.
Tytenko L.V.
Keywords: бізнес-процеси,
класифікація бізнес-процесів,
структурно-ієрархічна модель,
ефективність управління.
business processes,
business process classification,
structural hierarchical model,
management efficiency.
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка та суспільство.
Citation: Титенко Л. В. Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі стратегічного управління [Електронний ресурс] / Л. В. Титенко // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 504–512. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2031-titenko-l-v
Abstract: Розкрито важливість інформаційного забезпечення процесу стратегічного управління та визначено основні можливості інформаційної логістики, що має самостійне призначення у бізнесі та управлінні інформаційними потоками. Визначено функції інформаційної логістики. Проведено аналіз класифікації бізнес-процесів, виявлення ключових характеристик їх видів з метою формування необхідної класифікації для формування інтегрованої моделі інформаційної системи управління бізнес-процесами. Визначено, що інформаційні системи побудовані на основі концепції вертикальної та горизонтальної взаємодії бізнес-процесів органічно поєднують всі інформаційні підсистеми підприємства. The importance of the information provision of the strategic management process is disclosed, and the main features of information logistics, which has an independent purpose in business and management of information flows, are determined. The functions of information logistics are defined. The analysis of classification of business processes, revealing of the key characteristics of their types with the purpose of formation of the necessary classification for formation of the integrated model of information management system of business processes was conducted. It is determined that information systems based on the concept of vertical and horizontal construction of business processes organically combine all information subsystems of the enterprise.
Description: 1. Маслак О.І. Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства / О.І. Маслак, І.В. Коробкова // Інвестиції: практика та досвід. – № 4. – 2015 – С. 23-25. 2. Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: моногр. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с. 3. Рета М. В. Стратегічний управлінський облік: концептуальні засади та використання в системі підприємства / М. В. Рета // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 64 (1106). – С. 127-134. 4. Червякова Т.І. Організація системи інформаційних потоків контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу / Т.І. Червякова, В.В. Червякова // Інноваційна економіка. – № 3. – 2013. – С. 333=338. 5. Музиченко-Козловська О. В. Інформаційна логістика в туризмі: сутність поняття, мета і завдання [Електронний ресурс] / О.В. Музиченко-Козловська. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29397/1/038_247_252.pdf 6. Михійліченко Г. І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі: дис. .. канд. екон. наук: 08.06.02. – К.: Київський торговельно-економічний університет, 2001. – 20 с. 7 Качуровський В.Є. Інформаційна логістика [Електронний ресурс] / Качуровський В.Є. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/11345/1/10.pdf 8. Бортнік А. М. Процесне управління бізнесом: сутність і переваги впровадження / А. М. Бортнік // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 3(62). – 2013 – С. 30-36. 9. Чорнобай, Л. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель [Текст] / Л. І. Чорнобай, О. І. Дума // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 22. – № 2. – С. 171-182.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3291
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3511_IR.pdf449.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.