Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3320
Title: Моніторинг ефективності системи вступу до ЗВО на основі тестів ЗНО: результати та перспективи
Other Titles: Monitoring effectiveness of the system of access to the project on the basis of tests foreign: results and perspectives
Authors: Параниця С.П.
Paranytsia S.P.
Keywords: заклад вищої освіти,
вища освіта,
зовнішнє незалежне оцінювання,
моніторинг якості освіти,
ринок освітніх послуг,
вступні випробування.
institution of higher education,
higher education,
external independent evaluation,
monitoring of education quality,
market of educational services,
entrance examinations.
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка та суспільство.
Citation: Параниця С. П. Моніторинг ефективності системи вступу до ЗВО на основі тестів ЗНО: результати та перспективи [Електронний ресурс] / С. П. Параниця // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 1409–1415. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2573-paranitsya-s-p
Abstract: Проведено всебічний аналіз стану і перспектив розвитку відомчої системи освіти для підготовки фахівців, здатних на рівні сучасних вимог виконувати на високому професійному рівні складні завдання. У роботі досліджено взаємодію результатів тестів ЗНО та успішності за два роки навчання курсантів УДФСУ. Проаналізовано фактори, які впливають на якість успішності в сучасних умовах. Оцінено ефективність взаємодії сертифікатів ЗНО та балом вступних випробувань. A comprehensive analysis of the state and prospects of the development of the departmental system of education was conducted for the training of specialists capable of fulfilling complex tasks at the level of modern requirements at a high professional level. In this paper, the interaction of the results of the external testing tests and the success of the two years of studying the UDFSU students was studied. The factors influencing the quality of performance in modern conditions are analyzed. Evaluated the effectiveness of the interaction of certificates of externality and the score of introductory tests
Description: 1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 37-38, ст.2004. 2. .Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 р., № 344/2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html. 3. Пасінович І.І. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин: дис... к.е.н. наук : 08.00.03. Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2009. 210 с. 4. Інформаційна система конкурс. URL: http://vstup.info/2016/3457/i2016i3457p311544.html#list (дата звернення 20.10.2018). 5. Результати екзаменаційної сесії Університету державної фіскальної служби України. URL: http://www.nusta.edu.ua/. (дата звернення 10.09.2018). 6. Суворовський О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах. Вища школа. Науково-практичне видання. 2011. № 4. С. 42–47. 7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Про соціально-економічне становище України за 2018 рік. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 27.10.2018). 8. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році. Наказ МОН України від 13.10.2016 № 1236. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page. 9. Вища освіта в умовах реформи: зміни громадської думки. URL: http://osvita.ua/vnz/55080/ (дата звернення 15.10.2018).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3320
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3539_IR.pdf577.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.