Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3325
Title: Соціальне призначення системи професійної орієнтації у сучасному суспільстві
Other Titles: Social appointment of professional orientation system in modern society
Authors: Будник Ю.А.
Budnyk Y.A.
Keywords: Професійна орієнтація,
професійний вибір,
нормативно-правове регулювання,
державне управління,
ринок праці.
Рrofessional orientation,
professional choice,
legal regulation,
public administration,
labor market.
Issue Date: 2014
Publisher: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 4 : Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Citation: Будник Ю. А. Соціальне призначення системи професійної орієнтації в сучасному суспільстві / Ю. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 4 : Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – 2014. – Вип. 5–2. – Том 2. – С. 55–58.
Abstract: У статті досліджено особливості розвитку системи професійної орієнтації. Приділено увагу міжнародним правовим документам та простежено розвиток нормативно-правового регулювання у даній сфері в Україні. Визначено, що сутність соціального призначення системи професійної орієнтації – це створення взаємної відповідальності людини та держави за успішність професійного вибору та професійного зростання людини, для чого державою створюються всі необхідні умови. In the article the features of the development of the system of professional orientation are investigated. The attention was paid to the international legal documents and the development of legal regulation in this area in Ukraine was traced. It is determined that the essence of social purpose of the system of professional orientation is the creation of mutual responsibility of man and the state for the success of professional choice and professional growth of a person, for which the state creates all the necessary conditions.
Description: Про Концепцію державної системи професійної орієнтації населення: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 48 // Збірник нормативно-правових актів у сфері професійної підготовки молоді / Упоряд. К. І. Шевченко. – Тернопіль: Диво, 2001. – 278 с.- Курко М. Н. Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 345-351.-Совгір І. М. Деякі питання управління початковою професійною підготовкою персоналу ОВС // Право і безпека. – 2002. – № 3. – С. 86–88. Попович Є. М. Шляхи розвитку прокуратури України : монографія / Є. М. Попович. – Х. : Торнадо, 2009. – 352 c. Скульська В. Є. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційно-правові та психолого-педагогічні аспекти) : моногр. / В. Є. Скульська, Ю. М. Маршавін, М. А. Міропольська, Н. В. Коляденко, А. В. Алєксєєва; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – К., 2007. – 346 c. Синявський В. В. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості : навч. посіб. / В. В. Синявський, Ю. М. Маршавін, Л. Г. Авдєєв, М. А. Міропольська; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2009. – 230 c. Конвенції та рекомендації МОП / Упоряд. В. І. Петренко. – К.: Вид-во «КІСПІ», 2006. – 138 с. Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення: наказ Міністерства праці України, Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України від 31 травня 1995 року № 27/169/79 48 // Збірник нормативно-правових актів у сфері професійної підготовки молоді / Упоряд. К. І. Шевченко. – Тернопіль: Диво, 2001. – 278 с. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення // Офіційний вісник України. 2008. – № 72. – Ст. 2426. Руденко Н. В. Вплив світової економічної кризи на розвиток ринку праці в Україні / Н. В. Руденко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – 2010. – Вип. 1 Сер.:Економіка, право,політологія, туризм. – С. 74–77.Інформаційно-аналітична записка «Забезпечення зайнятості-головне завдання соціальних партнерів» / Федерація профспілок України. – К.,2014 –6 с. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3325
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3544_IR.pdf201.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.