Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМулявка Д.Г.uk_UA
dc.contributor.authorMuliavka D.G.en_EN
dc.date.accessioned2001-03-30T03:40:09Z-
dc.date.available2001-03-30T03:40:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМулявка Д. Г. Зарубіжний досвід забезпечення професійної таємниці результатів приватної детективної (розшукової) діяльності / Д. Г. Мулявка // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : міжнар. наук.- практ. конф., 8–9 лютого 2019 р. / Причорноморська фундація права. – Одеса, 2019. – С. 95–97.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3327-
dc.description1. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г.. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 2. Шелухін О. М Правове забезпечення взаємодії недержавних служб безпеки і правоохоронних органів (з урахуванням досвіду США). Молодь у юридичної науці: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. «П’яті осінні юридичні читання» (Хмельніцький 27-28 жовтня 2006 року). Ч. 2. С. 167-170. 3. Уголовный кодекс Эстонской республики / научн. ред. и пер. с эстонского В. В. Запевалова; вступ. статья Н. И. Маугнева. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004. 262 с. 4. Уголовный кодекс Японии / под. ред. А. И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2000. 81 с. 5. Шелухін О. М. Соціальна необхідність існування недержавних служб безпеки в Україні. Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 26 листопада 2010 року). Ч. 1. С. 139-141.uk_UA
dc.description.abstractУ тезі розглядаються проаналізовано умови діяльності приватних детективів у різних країнах. Окрему увагу автор приділяє особливостям приватної детективної діяльності у, Великобританії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, де приватні детективи мають великі можливості і фактично доповнюють собою правоохоронні органи. Приклади регулювання приватної детективної діяльності в Республіці Білорусь та Російській Федерації є цікавими з огляду на спільне з Україною історичне минуле.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis analyzes the conditions of activity of private detectives in different countries. The author pays special attention to the peculiarities of private detective activity in the United Kingdom, Germany, the United States of America, where private detectives have great potential and in fact complement themselves with law enforcement agencies. Examples of regulation of private detective activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation are interesting given the historical background shared with Ukraine.en_EN
dc.publisherПричорноморська фундація права. – Одесаuk_UA
dc.subjectприватний детективuk_UA
dc.subjectоб'єднання приватних детективівuk_UA
dc.subjectдетективна діяльністьuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjectзагрозиuk_UA
dc.subjectбезпекуuk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectпринципиuk_UA
dc.subjectмеханізм управлінняuk_UA
dc.subjectмеханізм взаємодіїuk_UA
dc.subjectprivate detectiveen_EN
dc.subjectassociation of private detectivesen_EN
dc.subjectdetective activityen_EN
dc.subjectenterpriseen_EN
dc.subjectthreatsen_EN
dc.subjectsafetyen_EN
dc.subjectmodelen_EN
dc.subjectprinciplesen_EN
dc.subjectmanagement mechanismen_EN
dc.subjectmechanism of interactionen_EN
dc.titleЗарубіжний досвід забезпечення професійної таємниці результатів приватної детективної (розшукової) діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeForeign experience in securing the professional secrecy of the results of private detective (search) activitiesen_EN
dc.typeThesisen_EN
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3546_IR.pdf212.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.