Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3336
Title: Проблеми легалізації приватної детективної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення
Other Titles: Problems of legalization of private detective activity in Ukraine and ways of their solution
Authors: Лисеюк А.М.
Lyseiuk A.M.
Геймал М.В.
Geimal M.V.
Keywords: приватна детективна діяльність
правове регулювання
приватний детектив
законопроект
проблеми
private detective activity
legal regulation
private detective
draft law
problems
Issue Date: 2018
Publisher: Науковий вісник публічного та приватного права
Citation: Лисеюк А. М. Проблеми легалізації приватної детективної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / А. М. Лисеюк, М. В. Геймал // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 5, Т. 3. – С. 122–126.
Abstract: У статті розглянуто деякі проблемні питання щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні. Проаналізовано положення найбільш вдалих законопроектів щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на найбільш дискусійних моментах існуючих законопроектів, покликаних врегулювати приватну детективну діяльність на законодавчому рівні. Сформульовано пропозиції щодо законодавчого забезпечення такої діяльності у перспективі.
The article deals with some problematic issues concerning the legalization of private detective activity in Ukraine. The article analyzes the provisions of the most successful bills concerning legalization of private detective activity in Ukraine. The emphasis is placed on the most debatable points of existing draft laws designed to regulate private detective activity at the legislative level. Proposals on legislative provision of such activity in the future are formulated.
Description: 1. Черков В. О., Попов П. О. Приватна детективна діяльність в розвинутих країнах світу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010. № 2. С. 248-259. 2. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 3. Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 року «Про вищу освіту». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556 -18/page3. 4. Проект Закону України№ 1093 від 13.12.2012 року«Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45071. 5. Проект Закону України № 3726 від 28.12.2015 року «Про приватну детективну (розшукову)діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580. 6. Проект Закону України № 53801 від 01.07.2004 року «Про детективну діяльність. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=53801&skl=5. 7. Проект Закону України № 6288 від 12.04.2010 року «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=53801&skl=7. 8. Проект Закону України № 5380 07.04.2004 року «Про детективну діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5380&skl=5. 9. Проект Закону України № 5237 від 05.04.2000 року «Про приватну детективну діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=8121. 10. Пояснювальна записка до проекту Закону України № 1093 від 13.12.2012 року «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45071
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3336
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3555_IR.pdf294.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.