Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3337
Title: Формування національних антикорупційних та антилегалізаційних стандартів: досвід Великої Британії для України
Other Titles: Formation of National Anti-Corruption and Anti-Legalization Standards: Great Britain Experience for Ukraine
Authors: Тильчик О.В.
Tylchyk O.V.
Шпак Н.А.
Shpak N.A.
Keywords: антикорупційна стратегія
запобігання корупції
антикорупційні та антилегалізаційні заходи
система запобігання та протидії корупції
anticorruption strategy
prevention of corruption
anti-corruption and anti-legalization measures
corruption prevention and counteraction system
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнар. юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія: Право
Citation: Тильчик О. В. Формування національних антикорупційних та антилегалізаційних стандартів: досвід Великої Британії для України / О. В. Тильчик, Н. А. Шпак // Міжнар. юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2018. – Вип. 3-4 (12-13). – С. 81–87.
Abstract: У статті розглянуто актуальне питання щодо напрямів удосконалення положень загальнодержавної антикорупційної стратегії, а саме в частині гармонізації антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії корупції на прикладі позитивного досвіду Великої Британії.
The urgent issue on the directions of improvement of the provisions of the national anti-corruption strategy, namely, in the part of harmonization of anti-corruption and anti-legalization measures in the system of prevention and counteraction of corruption on the example of Great Britain’s positive experience, is considered.
Description: 1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». Київ : НІСД, 2017. – 928 с. 2. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-р 3. Тильчик О. В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика. дис. … д. ю. н. : 12.00.07 / Тильчик Ольга Віталіївна: Університет ДФС України – Ірпінь, 2018. – 441 с. 4. Індекс сприйняття корупції-2017. Трансперенсі Інтернешнл Україна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/ 5. Anti-money laundering and counter-terrorist fi nancing measures Ukraine. Fifth Round Mutual Evaluation Report. – December 2017. – 219 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fatf-gafi .org/media/fatf/content/images/MER-MONEYVAL-Ukraine-Dec-2017.pdf 6. Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Київ, 2016. 208 с. (С. 165). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/fi le/Site_ docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf 7. У Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції не знайшлося голосів для підтримки проекту Антикорупційної стратегії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/u-komiteti-verhovnoyi-rady-ukrayiny-zpytan-zapobigannya-i-protydiyi-korupciyi-ne-znayshlosya 8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ. [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 9. Про Антикорупційну стратегію в Україні на 2018–2020 роки Проект Закону України. Верховна Рада України. Реєстраційний № 8324 від 26.04.2018. [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942 10. United Kingdom Anti-Corruption Strategy 2017-2022. 72 p. (P. 43-67) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/fi le/667221/6_3323_Anti-Corruption_Strategy_WEB.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3337
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3556_IR.pdf218.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.