Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3356
Title: Інституційні інвестори як невід'ємний елемент сучасного фінансового ринку
Other Titles: Institutional investors as an integral element of the modern financial market
Authors: Квасницька Р., Старостенко Г.Г.
Kvasnytska R., Starostenko H.H.
Keywords: Фінансові,
трансформаційні,
інвестиційні,
інституційні інвестори.
Financial,
transformation,
investment,
institutional investor.
Issue Date: 2018
Publisher: Scientific development and achievements.
Citation: Kvasnytska R. Institutional investors as an integral element of the modern financial market / R. Kvasnytska, H. Starostenko // Scientific development and achievements. – 2018. – Vol. 2. – P. 49–62.
Abstract: Сучасний етап розвитку фінансового ринку характеризується тим, що одним з непрямих стимулів для цього розвитку є інтенсифікація індустрії колективного інвестування, що є передумовою накопичення коштів для їх подальшого інвестування в національну економіку. Тому останніми роками відбувається активізація діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку, що сприяє створенню сприятливих умов для накопичення фінансових ресурсів економічними агентами та забезпечення функціонування ефективного механізму їх трансформації. в інвестиції. Це пояснюється тим, що приплив інвестицій в економіку сповільнюється не стільки через брак інвестиційних коштів, а й через те, що механізми трансформації заощаджень фізичних та корпоративних інвесторів в інвестиції є не прозорий. Тобто індивідуальні та корпоративні інвестори, які не мають можливості, необхідних знань і часу, щоб ефективно розмістити свої заощадження на фінансовому ринку через прямі інвестиції, потребують професійного управління своїми інвестиційними ресурсами, які вони отримують від інституційних інвесторів. Одним із важливих завдань державної інвестиційної політики на інституційних інвесторах є створення сприятливого середовища для накопичення фінансових ресурсів суб'єктами господарювання та забезпечення функціонування ефективного механізму їх перетворення в інвестиції. Крім того, інституційні інвестори сприяють ефективному розподілу фінансових ресурсів суспільства, які є джерелом довгострокових інвестицій, необхідних для розвитку національної економіки. Враховуючи важливість діяльності фінансових в наукових колах, існує значний інтерес до вивчення проблем їх функціонування. The current stage of development of the financial market is characterized by the fact that one of the indirect incentives for this development is the intensification of the collective investment industry which is a prerequisite for the accumulation of funds for their further investment in the national economy. Therefore, in recent years, there has been an intensification of the institutional investors' activity in the financial market which contributes to creating an enabling environment for the accumulation of the financial resources by the economic agents and ensuring the functioning of an effective mechanism for their transformation into investment. This is explained by the fact that the inflow of investments into the economy is slowing down not so much because of the lack of investment funds, but also due to the fact that the mechanisms of transformation of the savings of individual and corporate investors into investments are not transparent. That is, the individual and corporate investors, having no opportunity, the necessary knowledge, and time to efficiently place their savings on the financial market through direct investment, need professional management of their investment resources that they receive from the institutional investors. It is on institutional investors that one of the important tasks of the state investment policy lies in the creation of an enabling environment for the accumulation of the financial resources by economic agents and ensuring the functioning of an effective mechanism for their transformation into investment. In addition, the institutional investors contribute to the efficient allocation of the financial resources of the society that are the source of long-term investments that are essential for the development of the national economy. Given the importance of the activity of the financial in the scientific circles, there is a significant interest in the study of the problems of their functioning.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3356
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3575_IR .pdf629.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.