Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3377
Title: Прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки України з урахуванням впливу глобалізаційних факторів
Other Titles: Prediction of the Development Trends of Economic Security of Ukraine Considering the Impact of Globalization Factors
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: прогнозування,
глобалізація,
економічна безпека держави,
фактор,
рівень,
період,
трендовий аналіз,
сценарій.
prediction,
globalization,
economic security of the State,
factor,
level,
period,
trend analysis,
scenario.
Issue Date: 2013
Publisher: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України [Електронне наукове видання].
Citation: Мартиненко В. В. Прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки України з урахуванням впливу глобалізаційних факторів [Електронний ресурс] / В. В. Мартиненко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України [Електронне наукове видання]. – 2013. – № 1. – С. 138–149. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/ejournals / Znpnudps/index.html . – Заголовок з екрана.
Abstract: У статті використано багатофакторну кореляційно-регресійну модель для прогнозування впливу глобалізаційних факторів на рівень економічної безпеки держави. Автором розроблено та реалізовано алгоритм прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки держави з урахуванням впливу глобалізаційних факторів. Обґрунтовано доцільність застосування результатів прогнозування при розробці державної стратегії забезпечення економічної безпеки на період до 2022рр. In this article is used multi-factor correlation-regression model to predict the impact of globalization factors on the level of economic security of the State. The author has developed and implemented an algorithm of predicting trends of the development of the economic security of the State, considering the impact of globalization factors. The expediency of using of the results of prediction during the development of the State strategy of ensuring economic security for the period to 2022.
Description: 1. Сардак С.Е. Сучасні глобальні загрози та економічний розвиток / С.Е. Сардак // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2010. – № 11’2010. – С. 84-86. 2. Тищук Т.А. Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України : [аналітична доповідь] / Т.А. Тищук (кер. автор. колективу), Д.С. Покришка, Д.О. Махортих, О.В. Іванов ; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – 30 с. 3. Луцков В.О. Циклічність розвитку національних економічних систем в умовах глобалізації / В.О. Луцков // Науковий журнал «Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ». – 2009. – Випуск 4. – С. 50-56. 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 5. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 6. Офіційний сайт Лондонської фондової біржі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.londonstockexchange.com. 7. Тхейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Г. Тхейл ; перевод с англ. – М. : «Статистика», 1971. – 488 с. 8. Економетрія : [навч. посіб.] / [В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська] ; за загальною редакцією С.І. Наконечного. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 552 с. 9. Стан економічної безпеки України у 2011 році // Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3377
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3596_IR.pdf503.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.