Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3378
Title: Захист економічних інтересів держави в умовах глобалізації та механізм його забезпечення
Other Titles: Defence of economic interests of the state and mechanism of his providing are in the conditions of globalization
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: глобалізація,
економічна безпека,
механізм економічної безпеки,
індикатори,
порогові значення.
globalization,
economic security,
mechanism of economic security,
indicators,
threshold values.
Issue Date: 2010
Publisher: Культура народов Причерноморья.
Citation: Мартиненко В.В. Захист економічних інтересів держави в умовах глобалізації та механізм його забезпечення / В.В. Мартиненко // Культура народов Причерноморья. – 2010. – №188. – С. 62–65
Abstract: У статті розглянуто методологічні підходи щодо захисту економічних інтересів України та розкрито зміст механізму забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації. Проаналізовано основні показники економічної безпеки та запропоновано заходи щодо захисту економічних інтересів держави на мікро - та макрорівні. Надано пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації. The article reviews the methodological approaches in relation to protect the economic interests of Ukraine and the contents of the mechanism of providing of economic security in the conditions of globalization. The basic indicators of economic security are analyzed and proposed measures to protect economic interests of the state at the micro and macro level. The proposals to perfect the mechanism of providing of economic security in conditions of globalization are offered.
Description: 1. Концепція економічної безпеки України [Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту В.М. Геєць]. – К. : Вид-во "Логос", 1999. – 56 с. 2. Жаліло Я. А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації // Стратегії національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К.: Видавництво «Сантисага», 2001. – 224с. 3. Мунтіян В. І. Економічна безпека України: Монографія. - К: КВІЦ, 1999. - 464с. 4. Пастернак-Таранущенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення. Підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / За ред. професора Богдана Кравченка. – К.: «Кондор», 2002. – 302с. 5. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько: монографія. – К.: НІСД, 1997. – 144 с. – (Сер. «Нац. безпека», Вип. 2) 6. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. / Правові системи НАУ. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0060665-07 7. Стан економічної безпеки України в І півріччі 2008 року. Випуск 10. Міністерство економіки України. Департамент макроекономіки. Грудень 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. me. gov.ua/file/link/126755/file/ekbez_I_08.doc.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3378
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3597_IR.pdf487.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.