Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМартиненко В.В., Палюх О.М.-
dc.contributor.authorMartynenko V.V., Paliukh O.M.-
dc.date.accessioned2001-04-11T01:13:18Z-
dc.date.available2001-04-11T01:13:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationMartynenko V. V. State funding problems and directions in agricultural sector / V. V. Martynenko, O. M. Paliukh // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (1). – С. 162–168.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3403-
dc.description1. Буга Н.Ю. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України у сучасних умовах / Н.Ю. Буга // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 – С. 64-70. 2. Цвырко А.А. Финансовое обеспечение аграрного сектора экономики / А.А. Цвырко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 1-2/2011. – С. 228–234. 3. Гордеев А. Реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства – залог продовольственной стабильности страны / А. Гордеев // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 7. – С. 5–9. 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Сільське господарство України 2015 : [статистичний збірник] / Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко ; Державна служба статистики України. – К., 2016. – 360. 6. Калина А. Регулирование сельскохозяйственного рынка и политика поддержки / А. Калина // АПК: экономика, управление. – 2012. – № 2. – С. 45-49. 7. Трусова Н.В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – №4(24). – С. 235-239. 8. Назаркевич О.Б. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств / О.Б. Назаркевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – Випуск 3(44). – С. 17–19. 9. Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України [Електронний ресурс] / Ю.О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_2_56.pdf 10. Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] / Закон України від 25 грудня 2015 р. № 928-VIIІ (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/print1484075684577165.uk_UA
dc.description.abstractАвторами класифіковано основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки за рівнями виникнення, вирішення яких потребує державного фінансування. Проведено аналіз сучасного стану розвитку аграрного сектору та основні фактори його економічного зростання. Досліджено зарубіжний досвід державного фінансування в рамках реалізації державної аграрної політики у порівнянні з вітчизняними реаліями. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці та реалізації державних програм фінансування і бюджетного забезпечення аграрного виробництва. The authors classified the main problems of the agricultural sector in arising levels, solution requires public funding. Analysis of the current state of the agricultural sector and its main factors of economic growth is done. Foreign experience of state funding as part of the state agrarian policy in comparison with domestic realities is provided. The results of research can be used in the development and implementation of state program funding and budget supporting of agricultural production.uk_UA
dc.publisherНауковий вісник Полісся.uk_UA
dc.subjectрозвиток;uk_UA
dc.subjectпроблема;uk_UA
dc.subjectаграрний сектор;uk_UA
dc.subjectвалова продукція;uk_UA
dc.subjectдержавне фінансування;uk_UA
dc.subjectпродуктивність праці.uk_UA
dc.subjectdevelopment;uk_UA
dc.subjectproblem;uk_UA
dc.subjectagricultural sector;uk_UA
dc.subjectgross output;uk_UA
dc.subjectstate funding;uk_UA
dc.subjectlabor productivity.uk_UA
dc.titleПроблеми розвитку та напрями державного фінансування аграрного сектора економікиuk_UA
dc.title.alternativeState funding problems and directions in agricultural sectoruk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3622_IR.pdf616.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.