Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3403
Title: Проблеми розвитку та напрями державного фінансування аграрного сектора економіки
Other Titles: State funding problems and directions in agricultural sector
Authors: Мартиненко В.В., Палюх О.М.
Martynenko V.V., Paliukh O.M.
Keywords: розвиток;
проблема;
аграрний сектор;
валова продукція;
державне фінансування;
продуктивність праці.
development;
problem;
agricultural sector;
gross output;
state funding;
labor productivity.
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Полісся.
Citation: Martynenko V. V. State funding problems and directions in agricultural sector / V. V. Martynenko, O. M. Paliukh // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (1). – С. 162–168.
Abstract: Авторами класифіковано основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки за рівнями виникнення, вирішення яких потребує державного фінансування. Проведено аналіз сучасного стану розвитку аграрного сектору та основні фактори його економічного зростання. Досліджено зарубіжний досвід державного фінансування в рамках реалізації державної аграрної політики у порівнянні з вітчизняними реаліями. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці та реалізації державних програм фінансування і бюджетного забезпечення аграрного виробництва. The authors classified the main problems of the agricultural sector in arising levels, solution requires public funding. Analysis of the current state of the agricultural sector and its main factors of economic growth is done. Foreign experience of state funding as part of the state agrarian policy in comparison with domestic realities is provided. The results of research can be used in the development and implementation of state program funding and budget supporting of agricultural production.
Description: 1. Буга Н.Ю. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України у сучасних умовах / Н.Ю. Буга // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 – С. 64-70. 2. Цвырко А.А. Финансовое обеспечение аграрного сектора экономики / А.А. Цвырко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 1-2/2011. – С. 228–234. 3. Гордеев А. Реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства – залог продовольственной стабильности страны / А. Гордеев // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 7. – С. 5–9. 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Сільське господарство України 2015 : [статистичний збірник] / Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко ; Державна служба статистики України. – К., 2016. – 360. 6. Калина А. Регулирование сельскохозяйственного рынка и политика поддержки / А. Калина // АПК: экономика, управление. – 2012. – № 2. – С. 45-49. 7. Трусова Н.В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – №4(24). – С. 235-239. 8. Назаркевич О.Б. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств / О.Б. Назаркевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – Випуск 3(44). – С. 17–19. 9. Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України [Електронний ресурс] / Ю.О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_2_56.pdf 10. Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] / Закон України від 25 грудня 2015 р. № 928-VIIІ (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/print1484075684577165.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3403
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3622_IR.pdf616.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.