Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3406
Title: Теорія економічної безпеки держави у контексті глобалізаційних тенденцій розвитку
Other Titles: Theory of state economic security in the context of globalization trends
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: економічна безпека,
глобалізація,
розвиток,
держава,
теоретичний підхід.
economic security,
globalization,
development,
state,
theoretical approach.
Issue Date: 2014
Publisher: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».
Citation: Мартиненко В. В. Теорія економічної безпеки держави у контексті глобалізаційних тенденцій розвитку / В. В. Мартиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9–1, Ч. 2. – С. 9–12.
Abstract: Досліджено основні положення теорії економічної безпеки держави в контексті глобалізаційних тенденцій розвитку. Проведено аналіз формування, становлення і розвитку категорій «безпека», «національна безпека», «економічна безпека», а також взаємозв’язку між ними. Розглянуто історичні аспекти розвитку економічної безпеки як складової національної безпеки держави. Обґрунтовано основні закономірності розвитку теорії економічної безпеки держави в умовах впливу глобалізації. This article explores basic tenets of the theory of state economic security in the context of globalization trends. Author analyzes the formation, establishment and development of the categories of “security”, “national security”, “economic security” and the relationship between them. Historical aspects of state economic security as a component of national security are considered here. Basic laws of theory of state economic security under the impact of globalization explained.
Description: 1. Буркальцева Д.Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи / Д.Д. Буркальцева // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 124–125. – С. 81–84. 2. Дудка Ю.П. Економічна безпека України у вимірах глобалізаційних процесів : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ю.П. Дудка ; ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України». – К., 2011. – 20 с. 3. Мазаракі А. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів : [монографія] / А. Мазаракі, О. Корольчук, Т. Мельник та ін. – К. : КНТЕУ, 2010. – 718 с. 4. Чесноков А.В. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України в умовах глобалізації / А.В. Чесноков // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 29-30. – С. 116–119. 5. Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность) : [учебно-практическое пособие] / В.И. Видяпин [и др.] ; ред. Е.А Олейников ; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (М.). – М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997. – 279 с. 6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – Санкт-Петербург – Москва : Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1882. – Т.1 – 723 с. 7. Тамбовцев В.Л. Объект экономической безопасности России / В.Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 45–53. 8. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности Росси / В.К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 98–101. 9. Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности / О.А. Бельков // Безопасность: Информационный сборник. – 1994. – № 3 (19). – C. 91–94. 10. Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О.А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 53–65. 11. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України / Постанова Верховної Ради України № 3/97-ВР від 16 січня 1997 р. (остання редакцiя вiд 22.07.2003 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 12. Про основи національної безпеки України / Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. (із змінами та доповненнями станом на 18.05.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20основи%20національної%20безпеки%20україни. 13. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» / Указ Президента України № 105 від 12 лютого 2007 року (в редакції від 8 червня 2012 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 14. Мухитов Н.М. Формирование национальной системы экономической безопасности в условиях глобализации [Текст] : Автореф. дис... канд. экон. наук :08.00.05 / Н.М. Мухитов. – М., 2006. – 24 с. 15. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ міністерства економіки України № 69 від 02 березня 2007 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua. 16. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF. 17. Machovski H. Ost-Vest Yandel: Entwicklung, Interessenlagen, Aussichten / Aus Politiku. Zeitgeschichte. – Bonn, 1985. – № 5. – Р. 5–18. 18. Murdoch С. Economic factors as objects of security: Economics security & vulnerability / С. Murdoch // K. Knorr, F. Trager. Economics issuies & national security. Lawrence, 1977. – 98 р. 19. Пастернак-Таранущенко Г. У колі економічних небезпек / Г. Пастернак-Таранущенко // Вісник НАНУ. – 2000. – № 8. – C. 25. 20. Жаліло Я.А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я.А. Жаліло // Стратегії національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Видавництво «Сантисага», 2001. – 224 с. 21. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування / кер. проекту В.М. Геєць. – К. : Вид-во «Логос». – 1999. – 56 с. 22. Кліменко О.В. Формування економічної безпеки в умовах глобалізації / О.В. Кліменко, О.О. Бачал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28068/1/Bezpeka.pdf.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3406
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3625_IR.pdf897.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.