Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3408
Title: Загрози економічній безпеці Україні в контексті викликів глобалізації
Other Titles: Threats economic security of Ukraine in the context of global challenges
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: глобалізація,
економічна безпека,
виклики економічній безпеці,
загрози економічній безпеці.
globalization,
economic security,
economic security challenges,
threats to economic security.
Issue Date: 2011
Publisher: Економічний часопис –ХХІ.
Citation: Мартиненко В. В. Загрози економічній безпеці Україні в контексті викликів глобалізації / В. В. Мартиненко // Економічний часопис –ХХІ. – 2011. – №7–8. – С. 40–43.
Abstract: У статті розглянуто та проаналізовано загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації світової економіки, представлено характеристику і прояв цих загроз. The article examines and analyzes threats to the economic security of Ukraine, in conditions of globalizing of the world economy and represents characteristic of their display.
Description: 1. Поважний С.Ф. Державне управління національною економікою в умовах глобалізації / С.Ф. Поважний, Г.О. Єпішенкова, А.А. Нікітіна // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. (Серія «Державне управління»). – 2010. – № 151. – С. 3 – 14. 2. Лук’яненко, Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності : [навч. посіб.] / Д. Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с. 3. Економічна безпека : [навч. посіб.] / [З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 4. Пастернак-Таранушенко Г. Результаты исследования путей обеспечения экономической безопасности Украины / Г. Пастернак-Таранушенко // Экономика Украины. – 1999. – № 2. – С. 21 − 28. 5. Сенчагов В. Стратегические цели и механизм обеспечения экономической безопасности / В. Сенчагов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 3. – С. 18 – 23. 6. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. / Правові системи НАУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0060665-07. 7. Харинович Д.О. Зовнішньоекономічна безпека України: економічні проблеми і загрози глобалізації / Д.О. Харинович // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – № 4. – С. 90 – 104. 8. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за січень 2011 року» / Державний комітет статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/mp/dopovidx/arh_dop2011.html. 9. Процюк Л. В. Інвестиційна привабливість України / Л. В. Процюк, Ю. В. Герасименко. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78493.doc.htm 10. Ковальчук В.М. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки / В.М. Ковальчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Економіка»). – 2010. – №. 15. – С. 475 – 481. 11. Звіт про результати аналізу виконання Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності. / Рахункова палата України, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/img/files/Bulet_Bednost.pdf. 12. Данилишин Б. Соціальна безпека – підгрунття сталого розвитку / Б. Данилишин, В. Куценко //Вісник НАН України. – 2010. – №1. – С. 20 – 28. 13. Кольчугина М. Нацпроект «Образование»: инноватизация подготовки кадров / М. Кольчугина. // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 9. – С. 64 – 72. 14. Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму (за Звітом про глобальну конкурентоспроможність 2010 – 2011) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/econom. 15. Чисельність населення (щомісячна інформація) / Державний комітет статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ds/kn/kn_u/kn0411_u.html. 16. Розвиток людських ресурсів і міграційна політика в Україні. Дослідження GFK Ukraine на замовлення проекту ETF Migration and Skills Project Електронний ресурс]. – Режим доступу : htp://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttachment). 17. Сухоруков А.І. Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України / А.І. Сухоруков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inventure.com.ua/main/analytics/security/govsecurity/naukovo-tehnolog456chnii-potenc456al-ta-456nnovac456ina-bezpeka-ukrani. 18. Майорова О.В. Вплив конкурентоспроможності виробництва та реалізації зерна на продовольчу безпеку України / О.В. Майорова // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2010. – № 25. – С.348 – 353.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3408
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3627_IR.pdf936.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.