Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3420
Title: Еволюція теоретичних підходів до визначення понять «національна безпека» та «економічна безпека»
Other Titles: Evolution of theoretical approaches to the definition of concepts "national security" and "economic security"
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: безпека,
економічна безпека,
державна безпека,
національна безпека.
security,
economic security,
state security,
national security.
Issue Date: 2015
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Мін-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ [та ін.]. – Одеса.
Citation: Мартиненко В. В. Еволюція теоретичних підходів до визначення понять «національна безпека» та «економічна безпека» / В. В. Мартиненко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса-Черкаси, 28–29 квітня 2015 р./ Мін-во освіти і науки України, Мін-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ [та ін.]. – Одеса, 2015. – С. 56–58.
Abstract: У даному матеріалі досліджено підходи до тлучамення понять «національна безпека» та «економічна безпека» в історичній ретроспективі. This material has been investigated approaches to the expansion of the concepts of "national security" and "economic security" in the historical retrospective.
Description: 1. Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность) : [учебно-практическое пособие] / В.И. Видяпин [и др.] ; ред. Е.А Олейников ; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (М.). – М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997. – 279 с. 2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – Санкт-Петербург – Москва : Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1882. – Т.1 – 723 с. 3. Тамбовцев В.Л. Объект экономической безопасности России / В.Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 45–53. 4. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности Росси / В.К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 98–101. 5. Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности / О.А. Бельков // Безопасность: Информационный сборник. – 1994. – № 3 (19). – C. 91–94. 6. Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О.А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 53–65. 7. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України / Постанова Верховної Ради України № 3/97-ВР від 16 січня 1997 р. (остання редакцiя вiд 22.07.2003 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 8. Про основи національної безпеки України / Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. (із змінами та доповненнями станом на 18.05.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20основи%20національної%20безпеки%20україни. 9. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» / Указ Президента України № 105 від 12 лютого 2007 року (в редакції від 8 червня 2012 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3420
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3639_IR.pdf360.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.