Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3422
Title: Схильність фірми до інновацій: мікроекономічний аспект
Other Titles: Firm's propensity to innovate: the microeconomic aspect
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: інновації,
фірма,
екстенсивний розвиток,
інтенсивний розвиток,
підхід.
innovation,
firm,
extensive development,
intensive development,
approach.
Issue Date: 2015
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки.
Citation: Мартиненко В. В. Схильність фірми до інновацій: мікроекономічний аспект / В. В. Мартиненко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2015 р./ Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 262–264.
Abstract: У даному матеріалі досліджено взаємозв’язок між схильністю фірми до інновацій та типом її економічного розвитку. This material has been investigated the relationship between the firm's propensity to innovate and the type of its economic development.
Description: 1. Скиба М. Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні : [аналітична записка] / М. Скиба ; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/654. 2. Багрова І.В. До питання визначення кола провідних складових інноваційного потенціалу промислового підприємства / І.В. Багрова, Т.І. Тищенко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 14-18. 3. Баранчеев В.П. Измерение инновационной активности компании как её конкурентной силы / В.П. Баранчеев // Менеджмент сегодня. – 2004. – № 4. – С. 12-17. 4. Смолінська Н.В. Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства / Н.В. Смолінська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 215-221. 5. Синиця Л.В. Забезпечення інноваційної сприйнятливості регіональної економічної системи / Л.В. Синиця // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2010. – № 2(144). – С. 124-127. 6. Ястремська О.М. Здійснення управлінського консультування промислових підприємств на основі визначення їх сприйнятливості до розвитку / О.М. Ястремська // Бізнес Інформ. – 2011. – № 12. – С. 151-158. 7. Freeman C. Unemployment and Technical Innovation: A study of Law / C. Freeman, J. Clark, L. Soete. – L., 1982. 8. Santo B. Innovation as a Means of Economic Development: translation from Hungarian / B. Santo ; edited by B. V. Sazonov. – M. : Progress, 1990. – 296 p. 9. Mensch G. Das Technologische Patt: Innovationen uberwinden die depression / G. Mensch. – Frankfurt am Main : Umschau Verlag, 1975. – 115 p. 10. Кляйнкнехт А. Инновационные риски венчурного капитала и управления ими / А. Кляйнкнехт. – М., 2003. – 303 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3422
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3641_IR.pdf743.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.