Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3460
Title: Поняття взаємодії та її основні ознаки
Other Titles: The concept of interaction and its main features
Authors: Цимбал П.В., Власова Г.П.
Tsymbal P.V., Vlasova G.P.
Keywords: Взаємодія,
координація,
сприяння,
взаємозв’язок.
Interaction,
coordination,
promotion,
interconnection.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна податкова адміністрація України, Нац. ун-т ДПС України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Цимбал П. В. Поняття взаємодії та її основні ознаки / П. В. Цимбал, Г. П. Власова // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності : матер. міжнар. постійно діючого наук.-практ. семінару, 13 листопада 2008 р. / Державна податкова адміністрація України, Нац. ун-т ДПС України [та ін.]. – Ірпінь, 2009. – С. 454–464.
Abstract: У тезах говориться про те, що не існує єдиного підходу до самого визначення «взаємодія». The theses say that there is no single approach to the definition of "interaction".
Description: 1. Аксёнов А.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как функція управления: Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. — М.: Акад. МВД СССР, 1971. - С. 53. 2.Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП с зарубежными правоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений: Правовые вопросы. — М.: Истоки, 1999. - 199с. 3. Букаев Г.И., Исингарин Н.К. Налоговые службы - взаимодействие в интересах развития экономики государств //Налоговый вестник. — № 5. — С. 4-9. 4.Дудніков А.Л. Криміналістична концепція взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю//Вісник Академії правових наук України. — Харків, 1997.-№1(8) - С. 186. 5.Дербенёв А.П. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений: учебное пособие: - М., 1983.—С. 6. 6. Дудніков А.Л. Проблеми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2002. – Вип.52.- С.136-142. 7. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. — С. 26. 8. Ермаков К.К. Взаимодействие и координация внутренних дел: лекция. — М., 1971.-—С. 4. 9. Закон України від 4 грудня 1990 року „Про державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 6. С. 375. 10. Закон України від 30 червня 1993 року „Про організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю” // Відомості Верховної Ради України. — № 33. — С. 358. 11. Закон України від 18 лютого 1992 року №2135-ХІІ „Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України — № 22. - С. 303. 12. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учебник / под ред. В.Ю. Шепитько. — Х.: Одиссей, 2001. - 527 с. 13. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эскархопуло. — СПБ.: Лань, 2001. - 926 с. 14. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. — М.: Юристь, 2000. — 784 с. 15. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко. 2-е издание. — М.: Высш. школа, 2000. — 672 с. 16. Криминалистика / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юридическая литература, 1998. — 670 с. 17. Криминалистическое обеспечение деятельности милиции и органов предварительного расследования / под ред. А. Аверьяновой, Р.С. Белкина. — М.: Новый юрист, 1997. — 400 с. 18. Карахов В.Е. Проблемы теории и социологии управления органов внутренних дел. — М., 1992. — С.61. 19. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Нижний Новгород: Нижегородская ВШ МВД Россин. 1995. —С. 89. 20.Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення дяльності податкової міліції (теорія і практика): монографія. — К.: Логос, 2004. — 324 с. 21.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1999. —С. 751. Взаемод!я оперативних та слячих шароздыйв при розелщуванн! злочинв у сфер! господарсько? дально 22.Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник - К., 1999. — 702 с. 23.Супруненко А.М. Взаемодія оперативних підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами в розкритті злочинів: лекція з курсу „Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції”. — Ірпінь, 2004.-28с. 24.Цимбал Г.П. Взаемодія податкової міліції з правоохоронними та державними органами при виявленні і розслідуванні злочинів у сфері оподаткування: монографіяю-Ірпінь: Національна академія ДПС України , 2007.-160с. 25. Цвэетков С.И. Комплексное использование сил и средств правоохранительных органов при расследовании деятельности преступных структур. — М.: Московский інститут МВД России, 1994.-С.4
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3460
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3677_IR.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.