Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3478
Title: Основні проблеми та напрями державного фінансування аграрного сектору економіки
Other Titles: The main problems and directions of state financing of the agrarian sector of the economy
Authors: Мартиненко В.В., Палюх О.М.
Martynenko V.V., Paliukh O.M.
Keywords: фінансування,
аграрний сектор,
національна економіка,
сільське господарство,
напрями.
financing,
agrarian sector,
national economy,
agriculture,
directions.
Issue Date: 2016
Publisher: ГО «МО « Центр аналізу і розвитку освіти та науки», Громадська рада при міністерстві культури України [та ін.]. – Київ.
Citation: Мартиненко В. В. Основні проблеми та напрями державного фінансування аграрного сектору економіки / В. В. Мартиненко, О. М. Палюх // Державне управління і національна безпека (EPRGNS-2016) : Міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня 2016 р., Київ. / ГО «МО « Центр аналізу і розвитку освіти та науки», Громадська рада при міністерстві культури України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 64–67.
Abstract: У даному матеріалі визначено основні напрями державного фінансування аграрного сектору економіки України на основі досвіду США, Канади і країн ЄС. This material is defined the main directions of state financing of the agrarian sector of the Ukrainian economy based on the experience of the USA, Canada and the EU countries.
Description: 1. Верзун А.А. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від фіскальної політики держави : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.07.02 / А.А. Верзун ; Житомир. держ. агроеколог. ун-т. – Житомир, 2005. – 20 с. 2. Меликов Ю.И. Зарубежный опыт государственной финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / Ю.И. Меликов, Л.А. Скорова // Финансовые исследования. – 2003. – №. 6. – С. 11-15. 3. Калина А. Регулирование сельскохозяйственного рынка и политика поддержки / А. Калина // АПК: экономика, управление. – 2012. – № 2. – С. 45-49. 4. Трусова Н.В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – №4(24). – С. 235-239. 5. Буга Н.Ю. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України у сучасних умовах / Н.Ю. Буга // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 – С. 64-70. 6. Назаркевич О.Б. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств / О.Б. Назаркевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – Випуск 3(44). – С. 17-19. 7. Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України [Електронний ресурс] / Ю.О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_2_56.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3478
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3695_IR.pdf384.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.