Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3485
Title: Підприємницька діяльність
Other Titles: Entrepreneurship
Authors: Гаєвська Л.М., Марченко О.І.
Gaevskaya L.M., Marchenko O.I.
Keywords: Підприємництво,
малий та середній бізнес,
підприємці,
підприємницька ідея,
підприємницький капітал,
співробітництво,
оподаткування,
податки.
entrepreneurship,
small and medium business,
entrepreneurs,
business idea,
entrepreneurial capital,
cooperation,
taxation,
taxes.
Issue Date: 2019
Publisher: Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь.
Citation: Гаєвська Л. М. Підприємницька діяльність : підручник / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь, 2019. –500 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»).
Abstract: Запропонований підручник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва, його середовища та передумови активації в Україні; засвоєння особливостей функціонування міжнародного підприємництва, регулювання його діяльності та розвиток у ньому спільних підприємств, з'ясування механізму державної підтримки, регулювання та оподаткування підприємництва. Видання містить значний перелік контрольних питань, тестів та практичних завдань, а також завдання для самостійної роботи студентів. Підручник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. The proposed textbook is aimed at forming complex of knowledge and practical skills of students to clarify the core, importance, legal support, organizational forms and typologies of entrepreneurship, its circumstance and prerequisites for activation in Ukraine; assimilation of the functioning of the international entrepreneurship, regulation and development of its activities in its joint ventures, to elucidate the mechanism of state support regulation and taxation of entrepreneurship. The issue contains a significant checklist, tests and practical tasks and tasks for self-study work. The textbook is appointed for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.
Description: 1. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 № 436-IV / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 2. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3. Митний кодекс України: від 13.03.2012 № 4495-VI / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 4. Апопій В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Апопій, Н. О. Шутовська, С. А. Середа. – К. : Ліра-К, 2014. – 324 с. 5. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – [4-е вид., стер.]. – К.: Знання, 2008. – 302 с. 6. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с. 7. Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія та практикум : навч. посіб. / В. Г. Воронкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 455 с. 8. Гаєвська Л.М. Підприємництво та його оподаткування [текст]: навч. посіб. 2-е вид. перероб. та доп. /Л.М. Гаєвська,О.І. Марченко,Т.В. Паєнтко - К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 165 с. 9. Марченко О.І. Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти // О.І. Марченко, С.В. Богдан // Вісник Одеського національного університету. Економіка, Том 21. - 2016. - №49. - с.23-27 10. Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 11. Савицька Н.Л. Торговельне підприємництво: навчально-методичний посібник / Н. Л. Савицька, І. Ю. Мелушова, А. В. Красноусов, К. С. Олініченко. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 214 с. 12. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. – К: ТОВ «Підприємство «Ві Ен Ей», 2017 – 188 с. 13. Тягунова Н. М. Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно- модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова. – К. : Ліра-К, 2014. – 118 с 14. Державна служба статистики України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 15. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua 16. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua 17. Соціальне підприємництво в Україні: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialbusiness.in.ua/ 18. Рейтинг Doing Business: офіційний сайт групи Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings 19. Краудфандингова платформа Na-Starte: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://na-starte.com 20. Краудфандингова платформа «Велика Ідея»: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biggggidea.com 21. UAngel – бізнес-янголи України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uangel.com.ua 22. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/ 23. Drucker F. Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – Happer, London, 2012. – 285 p. 24. Germund S. Handbook in Entrepreneurship: How to start an eco-friendly small-scale business. – WWF Sweden, 2012. – 370 p. 25. John L. Thompson. The facets of the entrepreneur: identifying entrepreneurial potential. – Management Decision, 2011. – 243 р.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3485
ISBN: 978-966-337-511-3
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3699_IR.pdf6.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.