Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3521
Title: Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі
Other Titles: The Topical Pricing Issues in the Development of E-Commerce and E-Trade
Authors: Мацелюх Н.П., Ополінська В.В.
Matselukh N.P., Opolinska V.V.
Keywords: електронна торгівля,
електронна комерція,
ціноутворення,
принципи ціноутворення,
методи ціноутворення,
цінова політика.
e-trade,
e-commerce,
pricing,
pricing principles,
pricing methods,
price policy.
Issue Date: 2018
Publisher: Бізнес інформ.
Citation: Мацелюх Н. П. Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі [Електронний ресурс] / Н. П. Мацелюх, В. В. Ополінська // Бізнес інформ. – 2018. – № 6. – С.349–355. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018
Abstract: Мета статті полягає у визначенні проблемних питань з ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі для вдосконалення методологічного інструментарію та здійснення інноваційної маркетингової політики торговельних підприємств, які здійснюють операції продажу в онлайн-режимі. Встановлено, що розробка стратегічних орієнтирів цінової політики має забезпечити умови для досягнення поставлених цілей торговельного підприємства, спиратися в основному на ринкові методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та відповідне коригування при зміні попиту та пропозиції. Розмежовано поняття «електронна комерція» та «електронна торгівля». Визначено, що для правильного ціноутворення потрібна постійна актуальна інформація, яка забезпечить ефективне використання потенціалу торговельних підприємств та збереже стабільні відносини з існуючими покупцями. The article is aimed at defining problematic issues of pricing in the development of e-commerce and e-trade in order to improve the methodological instrumentarium and implementation of innovative marketing policy of trading enterprises, carrying out sales operations in online mode. It is determined that the development of strategic orientations of price policy should provide conditions for chievement of the set goals in terms of trade enterprise, relying mainly on market methods of determining the basic price level, conditions and sizes of their differentiation, and appropriate adjustment as to changes in supply and demand. The concepts of «e-commerce» and «e-trade» have been divided. It is determined that the correct pricing requires constant uptodate information that will ensure efficient use of the potential of trading enterprises and maintain stable relationships with existing buyers.
Description: 1. Асадчев Ю. Ринок електронної комерції в Україні. URL: http://blog.liga.net/user/yuasadchev/article/27970 2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. 149 с. 3. Гресь A. M. Сучасні проблеми здійснення продажу товарів електронними магазинами в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2004. Вип. 14.7. C. 189–194. 4. Еймор Д. Электронный бизнес: Эволюция и/или революція / пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильяме», 2001. 752 с. 5. Жарлінська Р. Г., Андрушкова І. М. Розробка цінової політики торговельного підприємства: теоретичний аспект. URL: http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Economics/52868.doc.htm 6. Карпенко Ю. В. Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують інтернет-торгівлю. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2011. № 2. С. 92–96. 7. Маловичко С. В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 71–77. 8. Мацелюх Н. П. Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 273–278. 9. Подлевська О. М. Принципи ціноутворення в електронній комерції. Вісник НУВГП. Серія : Економіка. 2014.Вип. 1. С. 311–317. 10. Савінов Ю. А. Проблеми використання мережі Інтернет для міжнародної електронної торгівлі. Зовнішньо-економічний бюлетень. 2005. № 3. C. 3–12. 11. Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. Зовнішньоеконо-мічна діяльність підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 408 с. 12. E-commerce в Украине: локальный и иностранный. URL: http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/ecommerce-v-ukraine-lokalnyj-i-inostrannyj.html 13. Електронна комерція-2018: що купуватимуть онлайн наступного року. URL: https://24tv.ua/elektronna_komertsiya_v_ukrayini_2018_shho_kupuvatimut_online_v_ukrayini_n903265 14. . Електронна комерція в Україні. Статистика за 2015–2016 роки. URL: http://nuigde.biz/uk/blog/elektronnayakommerciya-v-ukraine-statistika-za-2015-2016-goda.html 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від 23 серпня 2016 р. № 615-р.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-p
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3521
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3735_IR.pdf311.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.