Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3530
Title: Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкт інформаційних правовідносин
Other Titles: Bodies of the State fiscal service of Ukraine as a subject of information legal relations
Authors: Литвин Н.А.
Lytvyn N.A.
Keywords: Державна фіскальна служба України,
інформація,
інформаційні відносини,
суб`єкти інформаційних правовідносин.
State Fiscal Service of Ukraine,
information,
information relations,
the subjects of information legal relations.
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні проблеми правознавства.
Citation: Литвин Н. А. Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкт інформаційних правовідносин / Н. А. Литвин // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 3 (15). – С. 53–58.
Abstract: У науковій статті досліджено суб`єктів інформаційних правовідносин. Окремо розглянуто органи Державної фіскальної служби України як суб’єкт інформаційних правовідносин. Зазначено, що участь суб’єктів владних повноважень в інформаційних правовідносинах має свої особливості, головною з яких є той факт, що основною передумовою для участі такого суб’єкта в інформаційних правовідносинах є його компетенція. З`ясовано, що ДФС України є унікальним суб’єктом інформаційних правовідносин, що, у першу чергу, пов’язано з тими функціями, які виконує даний орган державної влади, а по-друге – з видом інформації, яка надходить до податкових та митних органів та використовується ними. При цьому, незважаючи на те, що всі фіскальні органи здійснюють діяльність, тією чи іншою мірою пов’язану з інформацією та інформаційними ресурсами, у складі ДФС України утворені спеціальні підрозділи, які здійснюють управління інформаційними ресурсами на постійній основі, тобто здійснюють діяльність, пов’язану з обробкою інформації та зберіганням, розпорядженням та використанням інформаційних ресурсів. До них віднесено Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації, Департамент інформаційних технологій, Інформаційно-довідковий департамент. Крім зазначених спеціальних підрозділів, які здійснюють управління інформаційними ресурсами на постійній основі, в складі апарату ДФС України та територіальних управлінь ДФС існує велика кількість підрозділів здійснюючих інформаційну, інформаційно-ресурсну та інформаційно-аналітичну діяльність на загальних підставах. Звернуто увагу на те, що у якості суб’єкта інформаційних правовідносин органи ДФС України зобов’язані: поважати інформаційні права інших суб’єктів інформаційних правовідносин; використовувати отриману інформацію згідно з нормами законодавства; забезпечувати дотримання принципів інформаційних правовідносин; забезпечувати доступ до інформації усім споживачам на умовах, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», зберігати її й надавати державним органам у згідно законодавства; компенсувати шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про інформацію. The subjects of information legal relations are investigated in the scientific article. The authorities of the State Fiscal Service of Ukraine (next – SFS of Ukraine) as a subject of information legal relations are separately considered. It is noted that the participation of the subjects of power authorities in information legal relations has its peculiarities, the main of which is the fact that the main prerequisite for the participation of such a subject in the information legal relationship is his competence. It is found out that SFS of Ukraine is a unique subject of information legal relations, which is primarily related to the functions performed by this authority of state power, and secondly, to the kind of information that is come to the tax and customs authorities and used by them. Special units are formed in the structure of SFS of Ukraine. They manage information resources on constant basis, are engaged in activities related to information processing and keeping, disposing and using of information resources, at the same time, despite the fact that all fiscal authorities carry out activities that in one way or another are related to information and information resources. Department for Protection of State Secrets and Cryptographic Security of Information, Department of Information Technologies, Information Department are included to the special units. There are a large number of units that carry out the informational, informational and resource, informational and analytical activities on common grounds in the structure of the SFS of Ukraine and the regional offices of the SFS, in addition to the special units that manage the information resources on constant basis. The attention is paid to the fact that the authorities of the SFS of Ukraine as subjects of information legal relations are obliged: to respect information rights of other subjects of information legal relations; to use the information received in accordance with the legislation; to ensure compliance with the principles of information legal relations; to provide access to information to all consumers under the conditions provided for by the Law of Ukraine «On access to public information», to keep it and to provide it to the authorities of state power in accordance with the legislation; to compensate for damage caused by violations of the legislation on information.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3530
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3744_IR.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.