Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3532
Title: Аналіз зарубіжного досвіду організації загальної середньої освіти в розвинених країнах
Other Titles: The analysis of foreign experience of the organization of general secondary education in the developed countries
Authors: Ярош А.О.
Yarosh A.O.
Keywords: освітня діяльність,
організація управління,
фінансування освітньої галузі,
загальна середня освіта,
зарубіжні країни.
educational activity,
organization of management,
financing of education,
general secondary education,
foreign countries.
Issue Date: 2018
Publisher: Порівняльно-аналітичне право.
Citation: Ярош А. О. Аналіз зарубіжного досвіду організації загальної середньої освіти в розвинених країнах [Електронний ресурс] / А. О. Ярош // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 6. – С. 353–356. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/6_2018/1.pdf
Abstract: У статті проаналізовано та узагальнено зарубіжний досвід організації загальної середньої освіти в окремих країнах. Виокремлено певні тенденції, які можна використати в Україні. Запропоновано подальші дослідження спрямувати на нормативно-правове забезпечення позитивних практик зарубіжного досвіду у сфері організації середньої освіти. In the article foreign experience of the organization of general secondary education in the certain countries is analyzed and generalized. Certain trends, which can be used in Ukraine are allocated. It is offered to aim further researches at normative-legal provision of positive aspects of foreign experience in the sphere of the organization of secondary education.
Description: 1. Про засади внутрішньої та зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. №2411-VI. Дата оновлення: 08.07.2018. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (Дата звернення: 08.02.2019) 2. Величко А.В. Бюджетный механизм инвестирования социальной инфраструктуры. К, 1998. 252 с. 3. Шкільний бюджет: навч.-метод. посібник для керівників освіти / В. Мархлевський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко, О. Ковальчук, Т. Оленич. Київ: Таксон, 2011. 156 с. 4. Вигран О. Ф. Знайомтеся: Сполучені Штати Америки. Київ : Форум, 2002. С. 137–153. 5. Бойченко М.А. Реформування управління загальною середньою освітою: досвід СІЛА: монографія. Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. 180 с. 6. Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / за ред. O. І. Локшина. Київ : СПД А.М. Богданова, 2006. 232 с. 7. Джонстоун Д.Б. Система высшего образования в США: структура, руководство, финансирование. Структура высшего образования в Соединенных Штатах. Университетский менеджмент за рубежом. 2003. № 5–6 (28). С. 92–102. 8. The Federal Role in Education: 1999–2000 Policy Debate Topic. Congressional Digest. August–September 1999. Vol. 78, Issue 8–9. P. 193. 9. Управління шкільним бюджетом / В. Громовий, О. Ковальчук, Т. Оленич, Ю. Шукевич; за заг. ред. С. Калашнікової. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. 243 с. 10. National Curriculum. Task of Group on Assessment and Testing: A Report. London, 1988. 8 p. 11. Ryan C. & Astle J. Academies and future of state education. London: Trades Union Congress, 2008. 60 p. 12. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвине-них англомовних країн у контексті глобалізації (90-ті pp. XX – поч. XXI ст.): монографія. Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня». Видавництво «Козацький вал», 2004. 500 с. 13. Полупан А. П. English-speaking countries: A cultural reader. Xарків : Країна мрій, 2008. С.153–154. 14. Whittv G. Twenty years of progress? English education policy 1988 to present. Educational Management & Leadership. 2008. № 36(2). P. 165–184. 15. Башнянин Г.І., Свінцов О. М., Панчишин T. B. Структура та особливості освітніх систем розвинутих країн. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2013. Вип. 35. С.277283. 16. Якубовський Р. В. Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України: дис. … к.ю.н.: 12.00.07. Київ, 2011. 211 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3532
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3746_IR.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.