Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3539
Title: Вплив митного регулювання на фінансову безпеку держави на сучасному етапі
Other Titles: Impact of customs regulation on financial security of the state at the present stage
Authors: Сластьоненко (Кузьменко) О.О., Воробей О.С.
Slastonenko (Kuzmenko) O.O., Vorobey O.S.
Keywords: Безпека,
економічна безпека,
фінансова безпека,
Державна фіскальна служба України,
митне регулювання.
Security,
economic security,
financial security,
State fiscal service of Ukraine,
customs regulation.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь.
Citation: Сластьоненко О. О. Вплив митного регулювання на фінансову безпеку держави на сучасному етапі / О. О. Сластьоненко, О. С. Воробей // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С.365–369.
Abstract: Розкриваються проблемні питання щодо фінансової безпеки України та вплив митного регулювання на фінансову безпеку держави на сучасному етапі. The issues of Ukraine's financial security and the impact of customs regulation on the financial security of the state at the present stage are revealed.
Description: 1.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Квеліaшвілі І. М. Диверсифікaція функціонaльного нaвaнтaження оргaнів доходів і зборів, нa які поклaдaється здійснення митної спрaви в Укрaїні [Електронний ресурс] / І. М. Квеліaшвілі // Публічне aдмініструвaння: теорія тa прaктикa : електрон. зб. нaук. пр. – 2015. – Вип. 2 (14). – Режим доступу : http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_11 3. Звіт про виконaння Плaну роботи Держaвної фіскaльної служби Укрaїни нa 2017 рік [Електронний ресурс] / Держ. фіск. службa Укрaїни. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diypalnist-/plani-ta-zvitiroboti-/237691.html 4. Звіт про виконaння Плaну роботи Держaвної фіскaльної служби Укрaїни нa 2016 рік [Електронний ресурс] / Держ. фіск. службa Укрaїни. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyialnist-/plani-ta-zvitiroboti-/237691.html 5. Митний кодекс Укрaїни : Зaкон Укрaїни від 13 березня 2012 р. // Відом. Верхов. Рaди Укрaїни. – 2012. – № 44–45, 46–47, 48. – Ст. 552.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3539
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3753_IR.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.