Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3546
Title: Щодо розвитку процесуальних норм та процедур у фінансовому праві
Other Titles: On the development of procedural norms and procedures in financial rights
Authors: Шакірова О.В.
Shakirova O.V.
Keywords: фінансово-процесуальна норма,
фінансові процедури,
адміністративні процедури,
адміністративний процес,
бюджетний процес,
податковий процес.
financial-procedural norm,
financial procedures,
administrative procedures,
administrative process,
budget process,
tax process.
Issue Date: 2018
Publisher: Асоц. фінансового права України, Нац. академія правових наук України, Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків.
Citation: Шакірова О. Щодо розвитку процесуальних норм та процедур у фінансовому праві / О. Шакірова // Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : зб. статей, допов. та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2018 р., м. Львів / Асоц. фінансового права України, Нац. академія правових наук України, Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. –Харків. 2018. – С. 603–608.
Abstract: У статті розглядаються: На сучасному етапі відбувається розвиток фінансово-процесуальних норм. Для дієвості застосування яких виникає необхідність розробки та впровадження процедур у фінансовому процесі. В статті висвітлюються питання щодо взаємодії процедур фінансового та адміністративного процесу. Аналіз меж фінансового права, визначення порядку, процедур застосування процесуальних норм. Значення науки фінансового права при вирішенні цих проблем. The article deals with: At the present stage, the development of financial-procedural norms is underway. For the effective use of which there is a need to develop and implement procedures in the financial process. The article discusses the interaction between the procedures of the financial and administrative process. An analysis of the limits of financial law, the definition of the procedure, procedures for the application of procedural rules. Value of the science of financial law in solving these problems.
Description: 1. Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник / Воронова Л.К. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с. 2. Пискотин М.И. Советское бюджетное право / М.И. Пискотин. - М.: Юрид. л-ра, 1971. – 312 с. 3. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. :Ю. С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл, 2003. – Т. 5. – 735 с. 4. Касьяненко Л.М. Фінансово-правовий процес: [монографія] /. Л.М.Касьяненко. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 505с. 5. Коваль Д.О. До питання самостійності правової категорії «фінансовий процес» / Д.О.Коваль // Прикарпатський юридичний вісник – 2013.- №1(3). 6. Кодекс про адміністративні правопорушення України, стаття 1634. 7. Адміністративне судочинство України: [підручник] / [О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов та ін.]; [за заг. ред. О.М. Пасенюка]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с. 8. Розпорядження КМУ від 10.05.2018р. №310-р
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3546
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3760_IR.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.