Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3553
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВоронкова О.М.-
dc.contributor.authorVoronkova O.M.-
dc.date.accessioned2001-05-06T03:03:02Z-
dc.date.available2001-05-06T03:03:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationВоронкова О. М. Фондовий ринок України як механізм залучення інвестиційного капіталу / О. М. Воронкова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія : Економіка. – 2017. – Вип. 304, Т. XVIII. – С.13–21.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3553-
dc.description1. Житар М. О. Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни / М. О. Житар // Економіка та право. – 2016. – № 2 (44). 2. Клименко К. В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів / К. В. Клименко // Економiка та держава. – 2015. – № 8. – С. 63–71. 3. Кобушко І. Теоретичні засади оцінки взаємозв‘язку інвестиційного та фінансового ринків. – Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 4. – С.235–241. 4. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І.В. Краснова // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 129–134. 5. Наконечна О. С., Рощина Н. В. Особливості функціонування фондового ринку України / О. С. Наконечна, Н. В. Рощина // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3854 6. Офіційний сайт Державної служби статитсики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua 7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nssmc.gov.ua 8. Руда О. Л. Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку / О.Л. Руда // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 794–798.uk_UA
dc.description.abstractДосліджено роль фондового ринку України як механізму залучення інвестиційного капіталу. Проаналізовано ключові детермінанти інвестиційного потенціалу вітчизняного ринку цінних паперів. Охарактеризовано стан фондового сегменту колективного інвестування. Обґрунтовано шляхи посилення ролі фондового ринку України в інвестиційних процесах. The role of Ukraine stock market as a mechanism for attraction of investment capital is researched. The key determinants of the investment potential of the domestic securities market are analyzed. The state of the stock segment of collective investment is characterized. The ways of strengthening the role of Ukraine stock market in investment processes are substantiated.uk_UA
dc.publisherПроблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія : Економіка.uk_UA
dc.subjectфондовий ринок;uk_UA
dc.subjectринок цінних паперів;uk_UA
dc.subjectкапітальні інвестиції;uk_UA
dc.subjectфінансові інструменти;uk_UA
dc.subjectбіржовий ринок;uk_UA
dc.subjectпозабіржовий ринок;uk_UA
dc.subjectінститути спільного інвестування.uk_UA
dc.subjectstock market;uk_UA
dc.subjectsecurities market;uk_UA
dc.subjectcapital investments;uk_UA
dc.subjectfinancial instruments;uk_UA
dc.subjectstock exchange market;uk_UA
dc.subjectOTC market;uk_UA
dc.subjectjoint investment institutes.uk_UA
dc.titleФондовий ринок України як механізм залучення інвестиційного капіталуuk_UA
dc.title.alternativeUkraine stock market as a mechanism for attraction of investment capitaluk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3767_IR.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.