Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3570
Title: Фіскальні результати формування місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації
Other Titles: Fiscal results of the local budgets’ formation in the updated conditions of budgetary decentralization
Authors: Воронкова О.М., Першко Л.О.
Voronkova O.M., Pershko L.A.
Keywords: фіскальні результати,
бюджетна децентралізація,
доходи місцевих бюджетів,
місцеві податки і збори,
податкові надходження,
неподаткові надходження,
міжбюджетні трансферти,
субвенція,
субсидія.
fiscal results,
budgetary decentralization,
local budgets’ revenues,
local taxes and dues,
tax revenues,
non-tax revenues,
interbudgetary transfers,
subvention,
subsidy.
Issue Date: 2018
Publisher: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки.
Citation: Воронкова О. М. Фіскальні результати формування місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації / О. М. Воронкова, Л. О. Першко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. – 2018. – № 2 (11), грудень. – С. 131–139.
Abstract: У статті досліджено новітні фіскальні результати бюджетної децентралізації у межах поточного реформування міжбюджетних і податкових відносин. Розглянуто сучасний порядок формування доходів місцевих бюджетів в ході реформування бюджетного і податкового законодавства України. Проаналізовано особливості наповнення місцевих скарбниць в аспекті фіскальної значущості окремих надходжень. Надано попередню оцінку запланованих змін до податкового законодавства в контексті бюджетної децентралізації. Висвітлено проблеми та перспективи провадження бюджетної децентралізації в фіскальному аспекті. The current order of formation of the local budgets revenues during the reformation of Ukrainian budgetary and tax legislation is considered. The peculiarities of the local treasuries’ filling in the aspect of the incomes’ fiscal significance are analyzed. The composition and structure of sources of local budgets’ formation in the term of budgetary decentralization are characterized. The current trends of budgetary decentralization in the fiscal aspect are determined. The preliminary assessment of the planned changes to the tax legislation in the context of fiscal decentralization is provided. The problems and perspectives of budgetary decentralization in the fiscal aspect are highlighted.
Description: 1. Коаліційна угода ВРУ VIII скликання від 21.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MUS23590.html 2. Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів / А.М.Науменко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 127–131. 3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 5. Про внесення змін до Бюджетного ко¬дексу України щодо реформи міжбюджетних від¬носин: Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової ре¬форми: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 7. Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України 28.12.2014 р. № 80-VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 8. Проць Н.В. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації / Н.В. Проць // Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С.221–227. 9. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Децентралізація - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua https://decentralization.gov.ua/news Палійчук Т.В. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України / Т.В.Палійчук // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. – 2015. – Випуск 8. – С. 1056–1061.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3570
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3778_IR.pdf729.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.