Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3571
Title: Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки
Other Titles: Management of the taxation in the history of global financial idea
Authors: Воронкова О.М.
Voronkova O.M.
Keywords: податки,
управління процесом оподаткування,
державний податковий менеджмент.
taxes,
taxation process management,
state tax management.
Issue Date: 2013
Publisher: Формування ринкових відносин в Україні.
Citation: Воронкова О. М. Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки / О. М. Воронкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10 (149). – С. 7–12.
Abstract: У статті досліджено генезис організаційно-управлінських аспектів оподаткування в історії світової фінансової думки на основі узагальнення теоретичних поглядів видатних вчених-економістів на суть та особливості управління процесом оподаткування. In the article genesis of organizational and managerial aspects of taxation in the history of global financial idea are examined. It based on the synthesis of theoretical views of eminent scientists-economists for the nature and peculiarities of the taxation process management.
Description: 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л. Андрущенко. - Львів: Каменяр, 2000. — 303 с. 2. Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л. Андрущенко // Фінанси України. — 2003. — №6. — С. 27-35. 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. - М.: Дело Лтд, 1994. - 720 с. 4. Бьюкенен Дж.М. Сочинения. Конституция экономической политики. Расчет согласия. Границы свободы / Дж.М. Бьюкенен // Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы. - М.: Таурус Альфа,1997. - 560 с. 5. Вагнер А. Социальный вопрос / А. Вагнер: [пер. с нем,]. - СПб., 1906. 6. Василик О.Д. Податкова система України: [навчальний посібник] / О.Д. Василик. — К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. - 478 с. 7. Глухов В.В. Налоги: теория и практика: Учебное пособие / [В.В. Глухов, И.В. Дольде]. - СПб.: Специальная литература, 1996. - 288 с. 8. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими заходу / Л.М. Демиденко // Фінанси України. - 2004. — №5. — С. 111-117. 9. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард. - М.: «Начала—Пресс», 1991. — 336 с. 10. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс; [пер. с англ.]. - М.: Прогресс, 1978. - 352 с. 11. Колодко Г. Институты, политика и экономический рост / Г. Колодко // Вопросы экономики. — 2004. — №7. - С. 35-50. 12. Краткая всемирная история налогов [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: http://www.r31.nalog.ru/document.php?id=50890& topic=ih31 13. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки / М. Кулишер. - Петроград: Наука и школа, 1920. - Вып. 2. - 392 с. 14. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П.В. Мельник. — Ірпінь: АДПСУ, 2001. - 362 с. 15. Мельник Т.М. Інституційні чинники економічного розвитку: теорія і практика / Т.М. Мельник // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - Випуск 2. - Том 1. - Серія В: Економіка і право. 16. Меркулова Т.В. Институт налога: [монографія] / Т.В. Меркулова. - Харьков, 2006. - 224 с. 17. Петти В. Трактат о налогах и сборах / В. Петти, Д. Рикардо: [пер. з англ.]. - Петрозаводск: Петроком. - 1993. 18. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. - М„ 1985. 19. Самюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Самюелсон, В.Д. Нордгауз; [пер. з англ.]. - К.: Основи, 1995. - 544 с.: іл„ табл. 20. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Электрон, библиотека экономической литературы] / А. Смит. - Режим доступа: http://www.aup.ru/library/vn/000 21. Стігліц Дж. Економіка державного сектора / Дж. Стігліц; [переклад з англ. А. Олійник, Р. Скільський]. - К.: Основи, 1998. - 854 с. 22. Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес. Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки / Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрющенко В.Л. - К.: Либідь, 1992. — 328 с. 23. Classics in the Theory of Public Finance / Ed. By R.A. Musgrave, A.T.Peacock. - London etc.: Macmillan; New York: St.Martin's Press, 1967.-P.31.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3571
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3779_IR.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.