Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3591
Title: Проблеми та перспективи запровадження Базеля ІІІ українськими банками
Other Titles: Problems and prospects for the introduction of Basel III by Ukrainian banks
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Банк,
кредитні ризики,
кредитний портфель,
кредитний моніторинг,
контроль якості кредитного портфеля.
Bank,
credit risks,
loan portfolio,
credit monitoring,
quality control of the loan portfolio.
Issue Date: 2012
Publisher: // Економіка і управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку : Х Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2012 р., м. Львів. / Львівська економічна фундація. – Львів.
Citation: Побоча К. П. Проблеми та перспективи запровадження Базеля ІІІ українськими банками / К. П. Побоча // Економіка і управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку : Х Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2012 р., м. Львів. / Львівська економічна фундація. – Львів, 2012. – Ч. ІІ. – С. 21–22.
Abstract: Світова фінансова криза виявила ряд недоліків у розвитку та діяльності банківських установ, зокрема у створенні резервних фондів за операціями, у проведенні надмірної ризикової політики у здійсненні банківських операцій, у недостатньо відпрацьованому механізмі здійснення контролю за активними операціями банківських установ тощо. Перехід до світових стандартів та виконання угод Базельського комітету сприятиме підвищенню ліквідності банківського сектору, мінімізації банківських ризиків, удосконаленню прозорості української банківської системи, більшій концентрації та підвищенню якості капіталу вітчизняних банківських установ. The global financial crisis has identified a number of shortcomings in the development and operation of banking institutions, in particular the creation of reserve funds for operations, the implementation of excessive risk policies in the implementation of banking operations, the lack of an elaborate mechanism for monitoring the active operations of banking institutions, etc. The transition to world standards and implementation of the agreements of the Basel Committee will contribute to increasing the liquidity of the banking sector, minimizing banking risks, improving the transparency of the Ukrainian banking system, increasing concentration and raising the quality of capital of domestic banking institutions.
Description: 1. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору / В. Міщенко, А. Незнамова // Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 4 – 9. 2. Міщенко В. І. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 3 - 14. 3. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова НБУ №368 від 28.08.01 зі змінами і доповненнями від 20.12.2010 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua 4. Храпкіна В. В. Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в україні / В. В. Храпкіна, В. В. Крутушкіна // Економічний форум. – 2012. – №2. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua 5. Златіна Н. Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – №86. – С. 90 – 93.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3591
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3799_IR.pdf212.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.