Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3594
Title: Світовий досвід та українські реалії управління кредитними операціями банківських установ
Other Titles: World experience and Ukrainian realities in managing credit operations of banking institutions
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Банк,
кредитні ризики,
кредитний портфель,
кредитний моніторинг,
контроль якості кредитного портфеля.
Bank,
credit risks,
loan portfolio,
credit monitoring,
quality control of the loan portfolio.
Issue Date: 2013
Publisher: Громадська організація «Київський економічний науковий центр». – К.
Citation: Побоча К. П. Світовий досвід та українські реалії управління кредитними операціями банківських установ / К. П. Побоча // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2013 р. / Громадська організація «Київський економічний науковий центр». – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 149–151.
Abstract: Наслідки світової фінансової кризи переконливо доводять важливість дослідження проблеми менеджменту кредитного портфеля комерційного банку в посткризовий період. Впровадження та застосування новітніх інструментів впливу на удосконалення та зміцнення кредитної діяльності вітчизняними банками потребує дослідження та запровадження досвіду зарубіжних банківських установ, оскільки вітчизняна банківська система виникла досить недавно і ще є недостатньо розвинена. The consequences of the global financial crisis convincingly prove the importance of studying the problem of managing the loan portfolio of a commercial bank in the post-crisis period. The introduction and application of the newest instruments of influence on the improvement and strengthening of lending activities by domestic banks requires the study and introduction of the experience of foreign banking institutions, since the domestic banking system has emerged quite recently and is still not sufficiently developed.
Description: 1. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору / В. Міщенко, А. Незнамова // Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 4 – 9. 2. Міщенко В. І. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 3 - 14. 3. Побоча К. П. Управління кредитним портфелем комерційного банку в системі антикризового регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К. П. Побоча – Ірпінь, 2012. – 20 с. 4. Касьянова В. Ю. Кредитний портфель банків України в умовах економічної кризи / В. Ю. Касьянова // Наука й економіка. – 2010. – №3 (19). – С. 56 – 59.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3594
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3802_IR.pdf189.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.