Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3595
Title: Сучасні тенденції управління кредитними ресурсами комерційних банків України
Other Titles: Modern trends of credit resources management of commercial banks of Ukraine
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Банк,
кредитні ризики,
кредитний портфель,
кредитний моніторинг,
контроль якості кредитного портфеля.
Bank,
credit risks,
loan portfolio,
credit monitoring,
quality control of the loan portfolio.
Issue Date: 2013
Publisher: Наукове об’єднання «ECONOMICS». – Сімферополь.
Citation: Побоча К. П. Сучасні тенденції управління кредитними ресурсами комерційних банків України / К. П. Побоча // Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку економіки країн СНД : Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 червня 2013 р. / Наукове об’єднання «ECONOMICS». – Сімферополь, 2013. – С. 73–75.
Abstract: Наслідки світової фінансової кризи переконливо доводять важливість дослідження проблеми менеджменту кредитного портфеля комерційного банку в посткризовий період. Впровадження та застосування новітніх інструментів впливу на удосконалення та зміцнення кредитної діяльності вітчизняними банками потребує пошуку перспективних напрямів розвитку. The consequences of the global financial crisis convincingly prove the importance of studying the problem of managing the loan portfolio of a commercial bank in the post-crisis period. Implementation and application of the newest instruments of influence on the improvement and strengthening of lending activities by domestic banks requires the search for promising directions of development.
Description: 1. Побоча К. П. Управління кредитним портфелем комерційного банку в системі антикризового регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К. П. Побоча – Ірпінь, 2012. – 20 с. 2. Касьянова В. Ю. Кредитний портфель банків України в умовах економічної кризи / В. Ю. Касьянова // Наука й економіка. – 2010. – №3 (19). – С. 56 – 59.1. 3. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору / В. Міщенко, А. Незнамова // Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 4 – 9. 4. Міщенко В. І. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 3 - 14.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3595
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3803_IR.pdf364.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.