Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3599
Title: Перспективи здійснення ІРО українськими підприємствами
Other Titles: Prospects for the implementation of IPO by Ukrainian enterprises
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Цінні папери,
акції,
первинна публічна пропозиція акцій,
власний капітал,
інвестиційні ресурси.
Securities,
stocks,
primary public offering of shares,
equity,
investment resources.
Issue Date: 2016
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Побоча К. П. Перспективи здійснення ІРО українськими підприємствами / К. П. Побоча // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25 березня 2016 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України [та ін.]. – Ірпінь, 2016. – С. 284–286. – (До 20-річчя створення ННІ фінансів, банківської справи).
Abstract: Практика провідних країн світу свідчить про те, що високорозвинений фондовий ринок являється одним з найефективніших механізмів розподілу, перерозподілу та залучення фінансових і інвестиційних ресурсів. Для економічного відродження України вкрай необхідним є розвиток фондового ринку та його ефективне функціонування. По суті, на сьогоднішній день, ринок первинної публічної пропозиції акцій в Україні не розвинений, а вітчизняні підприємства змушені здійснювати розміщення первинної публічної пропозиції акцій на зарубіжних фондових біржах. The practice of the leading countries of the world shows that a highly developed stock market is one of the most effective mechanisms for the distribution, redistribution and attraction of financial and investment resources. For the economic revival of Ukraine, the development of the stock market and its effective functioning are essential. In essence, for today, the market for the primary public offering of shares in Ukraine is not developed, and domestic enterprises are forced to place the primary public offer of shares on foreign stock exchanges.
Description: 1. Гладчук К. М. Розвиток світового ринку ІРО в умовах фінансової глобалізації / К. М. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2-13. – №1 – 2. – С. 47 – 54. 2. Замазій О. В. ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами / О. В. Замазій // Економічний аналіз. – 2014. – Том 16. – №2. – С. 65 – 74. 3. Гладчук К. М. Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів: шляхи розвитку в Україні / К. М. Гладчук // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 36. – Донецьк: Дон-НУЕТ. – С. 210 – 217.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3599
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3807_IR.pdf214.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.