Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3602
Title: Інвестиційна діяльність страхових компаній: світовий досвід та вітчизняна практика
Other Titles: Investment activity of insurance companies: world experience and domestic practice
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Страхові компанії,
інвестування,
інвестиційна діяльність,
страховий ринок,
інвестиційні процеси.
Insurance companies,
investment,
investment activity,
insurance market,
investment processes.
Issue Date: 2017
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т [та ін.]. – ХНАДУ.
Citation: Побоча К. П. Інвестиційна діяльність страхових компаній: світовий досвід та вітчизняна практика / К. П. Побоча // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матер. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 р., м. Харків, Україна. / Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т [та ін.]. – ХНАДУ, 2017. – Т. І. – С. 167–168.
Abstract: Здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями зарубіжних країн переконливо доводить взаємовигідність як для розвитку страхового ринку країни так і для розвитку економіки країни в цілому. Інвестування вважається основним видом діяльності у практиці страхових компаній економічно-розвинених зарубіжних країн та демонструє високий рівень надходження прибутків. Інвестиційний потенціал вітчизняного фінансового ринку використовується дуже слабо. Страхові компанії можуть стати надійним джерелом постачання інвестиційних ресурсів в економіку країни та сприятимуть її ефективному розвитку. The implementation of investment activities by insurance companies of foreign countries convincingly proves mutual benefit both for the development of the insurance market of the country and for the development of the economy as a whole. Investing is considered the main activity in the practice of insurance companies of economically developed foreign countries and shows a high level of income. The investment potential of the domestic financial market is very weak. Insurance companies can become a reliable source of investment resources for the country's economy and contribute to its effective development.
Description: 1. Гавриляк Т. С. Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній / Т. С. Гавриляк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.5. – С. 251 – 257. 2. Рекуненко І. І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І. І. Рекуненко, С. В. Чорна // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 666 – 672. 3. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобалізаційних викликів : [монографія] / [за заг. ред. С. В. Онишко]. – Ірпінь : НУДПСУ, 2016. – 452 с. 4. Юхименко В. М. Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні / В. М. Юхименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 44 – 48.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3602
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3810_IR.pdf202.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.