Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3607
Title: Податкове стимулювання банківського інвестування в Україні
Other Titles: Tax incentives for bank investments in Ukraine
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Податкова політика,
податкове регулювання,
податковий механізм,
банківський сектор,
банківська інвестиційна діяльність,
фінансування інвестицій,
фінансові інвестиції.
Тax policy,
tax regulation,
tax mechanism,
banking sector,
banking investment,
investment financing,
financial investment.
Issue Date: 2018
Publisher: Причорноморські економічні студії.
Citation: Побоча К. П. Податкове стимулювання банківського інвестування в Україні [Електронний ресурс] / К. П. Побоча // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 36, Ч. 2. – С. 99–102. – Режим доступу : http://bses.in.ua/journals/2018/36_2_2018/20.pdf
Abstract: В публікації наведено характеристику ключових проблем, які стримують банківське інвестування в Україні та визначено напрями їх подолання. Акцентовано увагу на напрямах податкового стимулювання банківського інвестування, посилення державного впливу щодо зниження ризикованості та підвищення прибутковості здійснення інвестиційної діяльності вітчизняними банківськими установами. The article describes the key issues that restrain bank investment in Ukraine and outlines ways to overcome them. Attention is emphasized on the paths of tax incentives for banking investment, strengthening of state influence on risk reduction and increase of profitability realization of investment activity by domestic banking institutions.
Description: 1. Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України / К. В. Паливода // Економіка та держава. –2018. – №3.– С. 4 – 9. 2. Слободянюк Н. О. Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної активності банків в умовах до капіталізації / Н. О. Слободянюк, Г. О. Верич // Молодий вчений.– 2017. – №4 (44). – С. 765 – 768. 3. Сенищ П. М. Податкове стимулювання розвитку банківської діяльності в забезпеченні економічного зростання / П. М. Сенищ // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний науковий журнал. – 2016. – Випуск 4. – С. 117 – 127. 4. Пшик Б. І. Актуальні проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Б. І. Пшик, О. О. Печенко. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2014_2_5. 5. Онікієнко С. В. Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті / С. В. Онікієнко // Економіка: теорія та практика.– 2015. – №2. – С. 12 – 18. 6. Дзюба О. В. Податкове регулювання банківської діяльності в Україні та визначення його пріоритетних функцій / О. В. Дзюба // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (Фнанси, грошовий обіг, кредит). – 2011. – №17/1. – С. 203 – 209. 7. Олешко А. А. Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні / А. А. Олешко, К. П. Побоча // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: збірник наукових праць. – 2017. – Випуск №1 (3). – С. 70 – 78 8. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: монографія / За ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ. – 2017. – 452 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3607
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3815_IR.pdf378.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.