Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3653
Title: Роль та значення бухгалтерського обліку в охороні, збереженні та примноженні ресурсів лісогосподарських підприємств
Other Titles: The role and importance of accounting in protecting, preserving and increasing the resources of forest enterprises
Authors: Сторожук Т.М.
Storozhuk T.M.
Keywords: Лісові ресурси,
підприємства лісового господарства,
екологічна діяльність,
бухгалтерський облік.
Forest resources,
forestry enterprises,
ecological activity,
accounting.
Issue Date: 2018
Publisher: Мін–во освіти і науки України, Житомирський держ. технологічний ун–т. – Житомир : ЖДТУ.
Citation: Сторожук Т. М. Роль та значення бухгалтерського обліку в охороні, збереженні та примноженні ресурсів лісогосподарських підприємств / Т. М. Сторожук // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції : тези Всеукраїнської наук.–практ. конф., 8 листопада 2018 р., Мін–во освіти і науки України, Житомирський держ. технологічний ун–т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 48.
Abstract: Зазначено склад ресурсів підприємств лісового господарства, які визначаються матеріальними цінностями, а також корисними властивостями лісу: водоохоронні; кліматорегулюючі; протиерозійні; оздоровчі, реакраційні та інші. Вирішення проблем екологізації діяльності лісогосподарських підприємств значною мірою визначається рівнем організації та ведення бухгалтерського обліку основної діяльності лісогосподарських підприємств і виконання робіт, пов'язаних з поліпшенням навколишнього середовища. Визначено завдання бухгалтерського обліку екологічної діяльності як складової сталого розвитку країни та необхідність розробки єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку оцінки впливів діяльності підприємств всіх форм власності та видів господарювання на навколишнє природне середовище. The composition of resources of forest enterprises, which are determined by material values, as well as useful properties of the forest are indicated: water protection; climatic control; anti-erosion recreational, recreational and other. Solving the problems of environmental management of forestry enterprises is largely determined by the level of organization and accounting of the main activities of forest enterprises and the implementation of work related to the improvement of the environment. The task of accounting of ecological activity as a component of sustainable development of the country and the need to develop a unified methodology of reflection in the accounting of the impact assessment of enterprises of all forms of ownership and types of management on the environment is determined.
Description: 1. Державна цільова програма «Ліси України» на 2010–2015 рр. затв. постановою КМУ від 16.09.2009 р., № 977. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/archive/docview?typeId=102712. 2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. 3.Замула І. В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку / І. В. Замула // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2016. - Вип. 1. - С. 82-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2016_1_8 4. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджений постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1147. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP961147.html 5. М. М. Танасієва, В. В. Бонарев Особливості методики обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві // Ефективна економіка.№11, 2018. 6. Цюга М. М. Природоохоронні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку / М. М. Цюга // Вісник Житомирського державного технологічного університету.– 2012. – № 1 (59), – Ч. 1.– С. 211–216. (Серія : Економічні науки).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3653
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3860_IR.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.