Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3657
Title: Особливості складання фінансової звітності в країнах «Великої сімки»
Other Titles: Features of compilation of financial statements in countries of the «Great seven»
Authors: Сторожук Т.М., Дойонко А.М.
Storozhuk T.M., Doionko A.M.
Keywords: фінансова звітність,
міжнародні стандарти фінансової звітності,
форми звітності,
баланс,
звіт про прибутки і збитки,
звіт про рух грошових коштів,
примітки до фінансових звітів.
financial statements,
International Financial Reporting Standards,
reporting forms,
balance sheet,
income statement,
cash flow statement,
notes to financial statements.
Issue Date: 2019
Publisher: Східна Європа: економіка, бізнес та управління.
Citation: Сторожук Т. М. Особливості складання фінансової звітності в країнах «Великої сімки» [Електронний ресурс] / Т. М. Сторожук, А. М. Дойонко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 2 (19). – С. 398–403. – Режим доступа : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019
Abstract: У статті узагальнено зарубіжний досвід передових країн світу та визначено ефективні підходи щодо розкриття та подання інформації про діяльність суб’єктів господарювання у фінансовій звітності з метою запровадження в практику підприємств України для розширення інформаційних можливостей відповідно до потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів. Досліджено відмінності у підходах до змісту фінансових звітів та розглянуто склад основних форм фінансової звітності у передових країнах світу. Також було виявлено, що національна практика складання фінансової звітності в основному відповідає міжнародним стандартам, тому всі позитивні тенденції та хороший досвід є доцільними до використання в практичній діяльності підприємств України, що в свою чергу, покращить позицію України в міжнародних економічних рейтингах. The article summarizes the foreign experience of the advanced countries of the world and identifies effective approaches to disclosure and presentation of information on the activities of business entities in the financial statements in order to introduce into the practice of enterprises of Ukraine to expand the information capacity in accordance with the needs of internal and external users. Differences in approaches to the content of financial statements are investigated and the composition of the main forms of financial reporting in the advanced countries of the world is considered. It was also found that the national practice of compiling financial statements largely complies with international standards, therefore all positive tendencies and good experience are appropriate for use in the practical activities of Ukrainian enterprises, which, in turn, will improve Ukraine's position in international economic rankings.
Description: 1. Трачова Д.М., Сахно Л.А. Перехід на Міжнародні стандарти обліку і звітності: проблеми і перспективи. Таврійський державний агротехнічний університет. 2016. №4. С. 270-276. 2. Чуніхіна Т. С., Проценко Л. А. Розкриття інформації про фінансові результати у форматі міжнародних та національних стандартів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. №19(2). С. 153-157. 3. Бузнік А. О. Порівняльна характеристика і основні розбіжності між МСБО та П(С)БО. Науково-теоретичний журнал «Студентський науковий Вісник» Миколаївського аграрного університету. 2010. №2(1). С. 21-27. 4. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Тернопіль «Економічна думка». 2004. 205 с. URL: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/luthko.pdf (дата звернення: 22.02.2019). 5. Семенюта В. В., Пачева А. Д. Аналіз міжнародного досвіду в організації облікового процесу. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2014. №8(4). С. 171-177. 6. Шипіна С. Б. Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. №17(4). С. 147-150. 7. Ткаченко Ю. П. Особливості ведення бухгалтерського обліку у Великобританії. Наука та освіта: ключові питання сучасності. 2018. № 6. С. 65-66. URL: https://ukrlogos.in.ua/documents/18_05_2018_245.pdf (дата звернення: 22.02.2019). 8. Галузіна С. М. Міжнародний облік та аудит. Навчальний посібник. 2002. СПб.: Пітер. URL: http://kniga.scienceontheweb.net/regulirovanie-sistemyi-buhgalterskogo-ucheta-21792.html (дата звернення: 22.02.2019). 9. Руда І. О. Міжнародна практика складання та подання балансу. Економічні науки. 2013. №11. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F/Downloads/ecnof_2013_10(4)__33.pdf (дата звернення: 22.02.2019). 10. Голобородько Т. В. Використання Міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах. Ефективна економіка. 2016. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5293 (дата звернення: 22.02.2019). 11. Полькіна А. С. Аналіз закордонного досвіду формування фінансової звітності підприємств. Економічні науки. 2012. №10. URL: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/10_110925.doc.htm (дата звернення: 22.02.2019).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3657
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3864_IR.pdf449.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.