Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3688
Title: Аналіз сучасного стану страхового ринку України
Other Titles: The analysis of the current situation of the insurance market of Ukraine
Authors: Діденко (Панасюк) Л.В., Пужакова А.С.
Didenko (Panasyuk) L.V., Puzhakova A.S.
Keywords: страховий ринок,
ринок фінансових послуг,
страхувальник,
страховик,
страхові посередники,
страхова діяльність.
insurance market,
financial market,
insures,
insurance intermediaries,
insurance activity.
Issue Date: 2018
Publisher: Економічні науки. Серія : Облік і фінанси.
Citation: Діденко Л. В. Аналіз сучасного стану страхового ринку України / Л. В. Діденко, А. С. Пужакова // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. – 2018. – Вип. 15 (57). – С. 55–60.
Abstract: У статті розглянуто діяльність на страховому ринку, його місце та значення у структурі ринку фінансових послуг. Проаналізовано сучасний стан страхового ринку України за останні п’ять років. Зроблено висновок, що подальше становлення страхового ринку в Україні залежатиме від розширення переліку страхових послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, розширення інфраструктури, підвищення вимог до порядку створення та діяльності страхових організацій, подальшої інтеграції України у міжнародні структури, а також створення оптимальної структури співвідношення між обов’язковим та добровільним страхуванням. The article deals with the activity in the insurance market, its place and significance in the structures financial services market. The current state of the insurance market for the last five years has been analуzed. The formation of the insurance market in Ukraine, its further successful development will depend on expanding the list of insurance services, increasing their competiveness, expanding the infrastructure, increasing the requirements for the establishment of the activity of insurance organizations, further integration of Ukraine into international structures, and establishing an optimal structure of the relationship between compulsory and voluntary insurance.
Description: 1. Волкова В.В. Методичні аспекти державного регулювання страхового ринку України / В.В. Волкова // Економіка і організація управління. – Вип. № 4 (24). – 2016. – С. 138–142. 2. Дьячкова Ю.М. Страховий ринок в умовах нестабільної економіки / Ю.М. Дьячкова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Вип. № 2 (33). – 2014. – С. 173–177. 3. Діденко Л.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в сучасних умовах / Л.В. Діденко // Збірник наукових праць Національного університету ДФС України: фахове видання (економіка). – № 1. – 2014. – С. 68–80. 4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nfp.gov.ua.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3688
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3894_IR.pdf219.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.