Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3700
Title: Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні
Other Titles: Imperatives of budgetary financing of social protection and social security in Ukraine
Authors: Ріппа М.Б.
Rippa M.B.
Keywords: соціальна допомога,
соціальні пільги,
соціальні послуги,
видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення.
social assistance,
social benefits,
social services,
budget expenditures on social protection and social security.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопіль ТНЕУ
Citation: Ріппа М. Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / М. Ріппа // Світ фінансів. – 2018. – Вип.3 (56). – С.28–40. – Режим доступу : http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/2018_356.pdf
Abstract: У статті досліджено теоретичні засади соціального захисту та джерела його фінансового забезпечення. Проведено комплексний аналіз сучасних тенденцій бюджетного фінансування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення України за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів упродовж 2007–2017 рр., визначено їх частку у ВВП. Проведена порівняльна оцінка темпів зростання бюджетних видатків на соціальний захист, як видатків на споживання з темпами зростання ВВП. Розглянуто пріоритетні напрями бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Визначено основні проблеми та особливості бюджетного фінансування соціального захисту та запропоновано заходи щодо його модернізації. The article analyzes the theoretical foundations of social protection and the source of its financial support. The complex analysis of the current tendencies of budget financing of expenditures on social protection and social maintenance of the population is carried out Ukraine at the expense of state and local budgets during 2007-2017, their share in GDP is determined. The comparative estimation of the rate of growth of budget-expenditures on social protection as consumption expenditure with growth rates GDP Priority directions of budget financing of social protection and social security are considered. The main problems and features of budget financing of social protection are determined and measures for its modernization are proposed.
Description: 1. Загальна декларація прав людини // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 3. – С. 46–48. 2. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К. : ВЕЛЕС, 2003. – 64 с. 3. Фишер С. Экономика : пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбут, Р. Шмалензи. – М. : Экономика,1998. – 401 с. 4. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1. – С. 29–36. 5. Шклярський Ю. Соціальний захист в економічній структурі суспільства / Ю. Шклярський // Соціальний захист. – 1998. – № 8. – С. 33–40. 6. Бюджет України – Ціна держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cost.ua/budget/expenditure/. 7. Валовий внутрішній продукт України за 2007–2017 рр. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 8. Статистичний збірник “Соціальний захист населення України” [Електронний ресурс]. – К. : Державна служба статистики України, 2017. –Режим доступу : http://www.ukrstat/gov/ua. 9. Степанова О.В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії / О.В. Степа- нова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 73–79. 10. Soсial Expenditure Database // OECD. [Electronic resource]. – Access mode : http: //www.oecd.org/document/9.03746. en_2649_33933_38141388_1_1_1_1.html. 11. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В.Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 469 с. 12. Eurostat. General government expenditure by function [Electronic resource]. – Access mode : http://appsso.eurostat.ec-europa.eu/nui/show_ do?dаtaset= gov_a_exp&lang=en (Accessed 2 November 2016). 13. Бюджетний кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21.06.2001 р.№2542-ІІІ із змінами та доповненнями [Елек- тронний ресурс] – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-214-%D1%80. 14. Розпорядження КМУ від 1.04.2014. №333-р. “Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіаль-ної організації влади в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/ laws/show/333-214-%D1%80. 15. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік / Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury/gov.ua. 16. Лисяк Л.В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи / Л.В. Лисяк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 11 (1). – С. 25–30. 17. Куценко Т.Ф. Соціальні пільги в Україні : аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, М.Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини. – 2014. – № 1. – С. 96–102. 18. Самаєва Ю. Живими грошима / Ю. Самаєва, А. Котляр // Дзеркало тижня. – 2018. – № 35 (381). – С. 16.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3700
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3906_IR.pdf773.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.