Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3701
Title: Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту
Other Titles: Conceptual foundations of social protection in the context of the general welfare theory
Authors: Ріппа М.Б.
Rippa M.B.
Keywords: соціальний захист,
прожитковий мінімум,
соціальне страхування,
соціальна допомога,
соціальні трансферти,
економіка добробуту.
social protection,
subsistence minimum,
social insurance,
social assistance,
social transfers,
welfare economy.
Issue Date: 2018
Publisher: Переяслав–Хмельницький
Citation: Ріппа М.Б. Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту [Електронний ресурс] / М.Б. Ріппа // Економічний вісник університету. : зб. наук. праць учених та аспірантів. – «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2018. – Вип.38 – С.139-145. – Режим доступу. - https://economic-bulletin.com/index.php/journal/issue/view/25/evu.38
Abstract: В статті проведено критичний аналіз підходів до визначення сутності соціального захисту, розглянуто становлення системи соціального захисту, проаналізовано моделі Отто фон Бісмарка та Лорда Беверіджа, та їх розвиток у контексті теорії загального добробуту, охарактеризовано призначення та функції соціального захисту в умовах розвитку соціально-ринкової економіки.Основний науковий результат дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні комплексу питань, пов’язаних з проблемами вивчення сучасних тенденцій та шляхів запровадження і розвитку ринкових моделей соціального захисту в Україні. Галуззю застосування результатів дослідження є результати даного дослідження, які можуть бути застосовані у сфері вивчення проблем чинної системи соціального захисту та окреслення напрямів її удосконалення. The article deals with the critical analysis of approaches to the definition of the essence of social protection, the formation of the social protection system is considered, the models of Otto von Bismarck and Lord Beveridge are analyzed, and their development in the context of the welfare theory, the purpose and functions of social protection in the conditions of the development of social-market economy are described. The main scientific result of the research is the theoretical substantiation and practical solution of a complex of issues related to the problems of studying modern tendencies and ways of introduction and development of market models of social protection in Ukraine. The scope of application of the results of the study is the results of this study, which can be applied in the field of studying the problems of the current system of social protection and outlining the directions for its improvement.
Description: 1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу. Монографія. Львів: Каменяр, 2000. 302 с. 2. Денисов М. Ю. Социально-экономические преобразования пенсионной системы России : монография, РГЭУ, Ростов н/Д, 2000. 246 с. 3. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» №2017-ІІІ від 5.10.2000 р. 4. Загальна декларація прав людини (Док. ООН/PES/217A) від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua. 5. Конституція України: [прийнята на першій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] / Верховна Рада України. Київ : Преса України, 1997. 90 с. 6. Концепція соціального забезпечення населення України // Уряд. кур’єр. 1994. 22 січ. С. 10–12. 7. Пигу А. Экономическая теория благосостояния : пер. с англ. Т.1. Москва : Прогресс, 1985. 512 с. 8. Ружинський М. М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2013. 318с. 9. Гнибіденко І. Ф., Кравченко М. В., Новікова О. Р. та ін. Соціальний захист населення України : монографія; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2009. 18 с. 10. Сміт А. Добробут нації. Дослідження про природу та причини добробуту нації. Переклад О. Васильєва, М. Метевікіної, А. Малевського. Київ: Port Royal, 2001. 593 с. 11. Роик В. Эволюция форм социальной защиты и формирование социального страхования // Человек и труд. 2004. №8. С.17–23. 12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Москва: Дело. 1997. 401 c.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3701
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3907_IR.pdf629.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.