Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3705
Title: Інструментарій інформаційно-аналітичних ресурсів організації виробництва на промислових підприємствах
Other Titles: Instrumentation of information and analytical resources of production organization in industrial enterprises
Authors: Гаєвська Л.М.
Gayevska L.M.
Keywords: інформаційні ресурси,
інформаційне забезпечення,
автоматизація виробництва,
промисловий стандарт,
інформаційна система,
ERP-стандарт.
information resources,
information support,
automation of production,
industrial standard,
information system,
ERP-standard.
Issue Date: 2018
Publisher: Modern Economics.
Citation: Гаєвська Л. М. Інструментарій інформаційно-аналітичних ресурсів організації виробництва на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Л. М. Гаєвська // Modern Economics. – 2018. – № 9. – С. 6–13. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/haievska.pdf
Abstract: У статті наведено сучасне розуміння інформаційних ресурсів у контексті становлення та розвитку інформаційної економіки. Визначено взаємодію інформаційних ресурсів і інформаційного забезпечення як передумов створення автоматизованих систем управління. Розглянуто значення автоматизованих систем управління виробництвом. Досліджено еволюцію промислових стандартів інформаційних систем організації виробництва. Проаналізовано цикл та функціональні особливості роботи програм ERP-класу. Окреслено функціональні особливості програмного забезпечення ERP-класу за основними бізнес-процесами виробництва: планування потреб виробництва і закупівель через розкриття сутності та важливості нормативно-довідкової інформації (довідник матеріалів, довідник робочих місць, виробничі специфікації, технологічні карти), що складає базис виробничих процесів; виробничих стратегій через реалізацію різних бізнес-рішень та управління виробничими замовленнями через різні етапи управління виробництвом. The article presents a modern understanding of information resources in the context of formation and development of information economy. The interaction of information resources and information provision as the preconditions for the creation of automated control systems is determined. The importance of automated production management systems is considered. The evolution of industrial standards of production information systems is investigated. The cycle and functional features of ERP-class programs work are analyzed. The functional features of the ERP-class software are outlined in the main business processes of production: the planning of production and procurement needs through the disclosure of the essence and importance of reference information (a reference book, workshop reference, production specifications, technological maps), which forms the basis of production processes; production strategies through the implementation of various business decisions and management of production orders through various stages of production management.
Description: Література 1.Вовк І. Проблеми автоматизації управління ресурсами підприємства засобами ERP-систем [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vipres.pdf. 2. Харченко Ю. А. Аналіз сучасних систем управління ресурсами підприємства / Ю. А. Харченко // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – 2008. – Вип. 83. – С. 103-110. 3. Толстікова О. В. Завдання створення центру обробки даних великого виробництва / О. В. Толстікова, В. І. Дрововозов // Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – Вип. 2 (50). – С. 123-128. 4. Лисак В. М. Впровадження ERP-систем в Україні: проблеми та їх вирішення на промислових підприємствах / В. М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. – 2010. – Вип. 6 (Т.3). – С. 214-218. 5. Компанієць Н. О. Використання логістичних систем в управлінні виробничим підприємством / Н. О. Компанієць // Управління розвитком. – 2013. – Вип. 13. – С. 153-156. 6. Організація виробництва : підручник / за ред. А. І. Яковлєва, С. П. Сударкіної, М. І. Ларки. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 436 с. 7. Яценко Р.М. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник / Р. М. Яценко, І. В. Ніколаєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с. 8. Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2012. – 130 c. 9. Анісімов А. В. Інформаційні системи та бази даних : навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / А. В. Анісімов, П. П. Кулябко. − Київ. – 2017. – 110 с. 10. Вовкодав О. В. Сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 550 с. 11. Uckelmann D. Quantifying the Value of RFID and the EPCglobal Architecture Framework in Logistics, Springer, Berlin 2012. – 358 р.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3705
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3911_IR.pdf870.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.