Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3718
Title: Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму
Other Titles: Agricultural tourism as a prospective direction for development of internal tourism
Authors: Цимбалюк С.Я., Морозова І.В.
Tsimbalyuk S.Ya., Morozova I.V.
Keywords: Сільський туризм,
зелений туризм,
потенціал,
рекреаційний комплекс,
агротуризм,
сфера туризму.
Rural tourism,
green tourism,
potential,
recreation complex,
agrtourism,
tourism.
Issue Date: 2019
Publisher: Екологічні науки: Науково-практичний журнал.
Citation: Цимбалюк С. Я. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму / С. Я. Цимбалюк , І. В. Морозова // Екологічні науки. – 2019. – 5 (24). Т. 1. – С. 41–45.
Abstract: У статті досліджено загальний стан та потенціал зеленого туризму в Україні, визначено проблеми та перспективи його розвитку. Проаналізовано основні фактори, які впливають на розвиток сільського туризму в нашій країні, проведено SWOT-аналіз та запропоновано механізми і шляхи підвищення ефективності зеленого туризму в Україні. The article analyzes the general state and potential of green tourism in Ukraine, defines the problems and prospects for its development. The main factors influencing the development of rural tourism in our country are analyzed, SWOT-analysis was carried out and mechanisms and ways of increasing the efficiency of green tourism in Ukraine were proposed.
Description: 1. Бирковім В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2008. № 1 (6). С. 138-143. 2. Дарчук В.Г. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.03. Донецьк, 2014. 21 с. 3. Костриця М.М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика : монографія ; за наук, керівництвом і заг. ред. проф. Є.І. Ходаківського, проф. Ю.С. Цал-Цалка. Житомир : ЖДТУ, 2006. 196 с. 4. Шульгіна JI.M., Бондар. А.І. Аналіз екоорієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси. URL: http://mmi.fem. sumdu. edu.ua/ sites/default/files/mmi2010_1 _161 _168 .pdf 5. Король М.М. Аналіз європейського досвіду організації зеленого туризму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.Ua/archive/7_2_2017ua/9.pdf. 6. Всесвітня туристична організація: офіційний сайт. URL: http://www2.unwto.org/ru. 7. Бордієнко О. Фонди підтримки підприємництва «осідлали» тему сільського туризму в Україні. URL: http://tourlib.net/statti_ ukr/gordienko .htm 8. Довгаль О.В. Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села. Все про туризм. 2013. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/dovgal.htm. 9. Vechervkarpatah. “Prospects of development of rural green tourism in Ukraine”. 2018. URL: http://vechervkarpatah.at.ua/publ/. 10. DunetsA.N. “Interaction of subjects of rural tourism in the region”. Russian Journal of Sustainable Tourism. 2012. Vol. 2. P. 26-29. 11. Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму. URL: https://rada4you.org/divisions/ rada/2017-05-23/12501. 12. Рада планує визначити поняття сільського зеленого туризму. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-planiruet-opredelit- ponyatie-selskogo-1495550443.html.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3718
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3924_IR.pdf231.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.