Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3722
Title: Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжна практика
Other Titles: Features of investment activity of non-governmental pension funds: foreign business
Authors: Федина В.В.
Fedyna V.V.
Keywords: Недержавні пенсійні фонди,
пенсійні активи,
ОЕСР,
інвестиційна політика.
Non-state pension funds,
retirement assets,
OECD,
investment policy.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Федина В. В. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжна практика / В. В. Федина // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 лютого 2019 р., Ірпінь / Ун-т ДФС України, ННІ фінансів, банківської справи [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 133–135.
Abstract: У роботі розглянуто особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в країнах ОЕСР. Визначено, що структура активів світових пенсійних фондів значно відрізняється від українських. Переважними напрямами інвестування є акції та боргові цінні папери, що пов’язано з високим рівнем розвитку фондового ринку, та в більшості випадків незначна частка (до 5%) припадає на депозити. Виокремлено такі особливості інвестиційної політики зарубіжних недержавних пенсійних фондів: кількісні обмеження в структурі інвестиційних портфелів; державні обмеження інвестування у закордонні фінансові інструменти; нагляд за інвестиційною діяльністю НПФ на основі оцінки ризиків. The paper considers the features of investment activity of non-state pension funds in OECD countries. It is determined that the structure of assets of world pension funds is significantly different from Ukrainian ones. The preferred areas of investment are stocks and debt securities, which is associated with a high level of development of the stock market, and in most cases, a small share (up to 5%) falls on deposits. The following features of the investment policy of foreign non-state pension funds are distinguished: quantitative restrictions in the structure of investment portfolios; state restrictions on investing in foreign financial instruments; Supervision of investment activity of NPF on the basis of risk assessment.
Description: 1. Global Pension Assets Study - 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/02/global-pension-assets-study-2018 2. Диверсифікація активів пенсійних фондів в країнах ОЕСР (за даними ОЕСР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pension-npf.ru/index.php@src=242.html 3. Статистика інституційних інвесторів ОЕСР 2010-2018 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2018_instinv-2018-en#page22 4. Тропіна В.Б. Сучасні тенденції розвитку зарубіжних пенсійних систем [текст] / В.Б. Тропіна // Економічний вісник університету. Фінанси, грошовий обіг, кредит. – 2017. – №33/1. – с. 403-410.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3722
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3928_IR.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.