Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3729
Title: Особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС
Other Titles: Features of the application of customs regimes of Ukraine in the conditions of integration into the EU
Authors: Тучак Т.В., Могильська М.О.
Tuchak T.V., Mogylskaya M.O.
Keywords: митний режим;
європейська інтеграція;
спеціальні митні процедури;
експорт;
імпорт;
реекспорт;
реімпорт;
транзит;
тимчасове ввезення;
тимчасове вивезення;
митний склад;
вільна митна зона;
безмитна торгівля;
переробка на митній території;
переробка за межами митної території;
знищення або руйнування;
відмова на користь держави.
customs regime;
European integration;
special customs procedures;
export;
import;
re-export;
reimport;
transit;
temporary importation;
temporary export;
customs warehouse;
free customs zone;
duty free trade;
processing in the customs territory;
processing outside the customs territory;
destruction or destruction;
refusal in favor of the state.
Issue Date: 2018
Publisher: Східна Європа: економіка, бізнес та управління.
Citation: Тучак Т. В. Особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС / Т. В. Тучак, М.О. Могильська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17) . – С. 52–53.
Abstract: У статті розглядаються особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС. Представлений аналіз сучасного стану застосування митних режимів в Україні та окреслено перспективи застосуваннямитних режимів в умовах інтеграції до ЄС. Зазначено зміни, які необхідно здійснити в Україні для подальшої інтеграції з Європейським Союзом. Проаналізовано норми законодавства України та ЄС, та визначено відмінності у застосуванні митних режимів. The article deals with the peculiarities of the application of customs regimes of Ukraine in the conditions of integration into the EU. The article presents the analysis of the current state of the application of customs regimes in Ukraine and outlines the prospects for the use of nominal regimes in the conditions of integration into the EU. The changes are to be made in Ukraine for further integration with the European Union. The norms of legislation of Ukraine and the EU are analyzed, and differences in the application of customs regimes are defined.
Description: 1. Гребельник О.П. Митна справа. [текст] підручник. 5-те вид. оновл. та доповн./ О.П. Гребельник. К.Центр учбової літератури, 2017. 400 с. 2. Осадча Н.В. Митні режими як інститути стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності /Н.В. Осадча, В.І. Ляшенко // Формування ринкової економіки. Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія: зб. наук.пр. К. : КНЕУ, 2015. С. 341–354. 3. Митний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січ.2018 року: (офіц. текст). К.: Паливода А.В., 2018. 372 с. (Кодекси України) 4. Електронний портал Інситуту українського майбутнього в режимі доступу онлайн. URL: https://uifuture.org 5. Електронний ресурс: сайт Державної служби статистики України в режимі доступу онлайн. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 6. Шульга М.Г. Митний режим як форма реалізації митної політики // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (11) 2014. 7. Електронний ресурс: сайт Державної фіскальної служби України в режимі доступу онлайн. URL: http://sfs.gov.ua/ 8. Мельник М.В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 6. с. 32–44. 9. Електронний ресурс: Законодавство України в режимі доступу онлайн. URL: http://zakon.rada.gov.ua
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3729
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3935_IR .pdf722.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.