Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3731
Title: Забезпечення інформаційної безпеки у сфері оподаткування
Other Titles: Providing information security in the field of taxation
Authors: Субіна Т.В.
SubinaT.V.
Keywords: Інформаційна безпека,
оподаткування.
Information security,
taxation.
Issue Date: 2010
Publisher: Ірпінь:НУДПСУ.
Citation: Субіна Т.В. Забезпечення інформаційної безпеки у сфері оподаткування / Субіна Т. В. // Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: в 2 ч. :зб. матер. наук-практ. конференції, 22 жовтня 2010р., Ірпінь / ДПА України, НУДПСУ, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь:НУДПСУ, 2010. Ч. 2. – С. 289–293.
Abstract: У тезах приділяється увага одному із основних факторів функціонування економіки країни є ефективне стягнення податків та інших обов’язкових платежів щодо наповнення бюджетів усіх рівнів. Для належного забезпечення даного завдання необхідним факто¬ром є інформаційне забезпечення всіх процесів, пов’язаних із оподаткуванням, в основу якого покладено сучасні автоматизо¬вані технічні засоби та новітні технології, що забезпечують інфо¬рмаційний захист виконавчих і законодавчих органів, зокрема в органах державної податкової служби України. The theses focus on one of the main factors in the functioning of the country's economy is the effective collection of taxes and other mandatory payments for filling budgets of all levels. For the proper provision of this task, the necessary factor is the information support of all processes related to taxation, based on modern automated technical means and the latest technologies providing informational protection of executive and legislative bodies, in particular, in state bodies Tax Service of Ukraine.
Description: 1. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України - - 1992. - № 48. - Ст. 650. 2. Касьяненко М.М. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, прак¬тика: [монографія] / М.М. Касьяненко, П.В. Цимбал. - Ірпінь: раціональна академія ДПС України, 2004. - 440 с. 3. Інформатизація обліку платників податків в країні: аналіз сучасного стану і технологій [Електронний ресурс]. - Режим до-ступу: http://www.vuzlib.net/aopp/25.htm 4. Ярошенко Ф.О. Трансформація державної податкової служби України: [монографія] / Ф.О. Ярошенко. - Ірпінь: Націо¬нальна академія ДПС України, 2004. - 368 с. 5. Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22.12.1994 р. № 320/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 2. - Ст. 10. 6. Семир’янов Д.Я. Захист інформації з обмеженим досту¬пом в органах податкової міліції / Д.Я. Семир’янов: тези допові¬дей IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці»]. - Ірпінь, 2003.-С. 655-657. 7. Копылов В.А. Информационное право: [учебное пособие] / В.А. Копылов. - 1997. - 472 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3731
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3937_IR.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.