Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3736
Title: Проблемні аспекти в організації судово-експертної діяльності в Україні та Європейському Союзі
Other Titles: Problematic aspects in the organization of forensic expert activity in Ukraine and the European Union
Authors: Антонюк А.Б., Тимчук О.В., Мазур Д.А.
Antoniuk A.B., Tymchuk O.V., Mazur D.A.
Keywords: проблемні аспекти,
організація,
судово-експертна діяльність,
Європейський Союз,
інститут судової експертизи.
problem aspects,
organization,
forensic expert activity,
European Union,
institute forensic expertise.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Антонюк А.Б. Проблемні аспекти в організації судово-експертної діяльності в Україні та Європейському Союзі / А. Б. Антонюк, О. В. Тимчук, Д. А. Мазур // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти. Присвячено пам’яті В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана / Ун-т ДФС України, Нац. академія внутрішніх справ [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 290–293.
Abstract: У запропонованій публікації розкрито проблемні аспекти в організації судово-експертної діяльності в Україні та Європейському Союзі. Ця проблематика визначає ключові переваги у реалізації на практиці правових норм, що стосуються закріплення та регулювання сфери судово-експертної діяльності як в Україні, так і у країнах-учасницях Європейського Союзу. The proposed publication presents the problematic aspects in the organization of forensic expertise in Ukraine and the European Union. This problem determines the key advantages in implementing in practice the legal norms relating to the consolidation and regulation of the field of forensic expertise both in Ukraine and in the member states of the European Union.
Description: 1. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : збірник матеріалів засідання круглого столу, присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса (11–12 листопада 2008 р.). – Х., 2008. – 368 с. 2. Нестеров А. В. Сравнительно правовой анализ института судебной экспертизы в Украине и зарубежных странах [Электрон-ный ресурс] / А. В. Нестеров. – Режим доступа : https://www.hse.ru/data/2011/10/06/ 1213736002/Статья%20нестерова.docx 3. Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад. : Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х. : Право, 2016. – 928 с. 4. Про судову експертизу : Закон України : за станом на 11.10.2017 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 5. Стародубов І. В. Місце судової експертизи після реформування процесуального законодавства. Протокол, 2017 [Електронний ресурс] / І. В. Стародубов. – Режим доступу : http://protokol.com.ua/ua/ mistse_sudovoi_ekspertizi_pislya_reformuvannya_protsesualnogo_zakonodavstva/
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3736
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3942_IR.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.