Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3737
Title: Теорія судових доказів (в таблицях і схемах)
Other Titles: The theory of court evidence (in tables and diagrams)
Authors: Цимбал П.В., Топчій В.В., Сіренко О.В., Калганова О.А., Власова Г.П., Лисенко В.В.
Tsymbal P.V., Topchiy V.V., Sirenko O.V., Kalganova O.A., Vlasova G.P., Lysenko V.V.
Keywords: теорія,
судові докази,
кримінальне процесуальне доказування,
угода,
кримінальне провадження,
окрема категорія осіб,
державна таємниця.
theory,
judicial evidence,
criminal procedure,
agreement,
criminal proceedings,
separate category of persons,
state secret.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь : Університет ДФС України.
Citation: Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) : навчальний посібник / П. В. Цимбал, В. В. Топчій, О. В. Сіренко, О. А. Калганова. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 82 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 44).
Abstract: У посібнику визначено кримінальне процесуальне доказування як різновидність пізнавальної діяльності, основи перевірки, оцінки та використання доказів. Також визначено особливості кримінального провадження на підставі угод та доказування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб та щодо неповнолітніх. Визначено особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру. The manual defines criminal procedural proof as a kind of cognitive activity, the basis for verification, evaluation and use of evidence. The peculiarities of criminal proceedings are also determined on the basis of agreements and evidence in criminal proceedings against a separate category of persons and minors. The features of evidence in criminal proceedings regarding the use of compulsory medical measures are determined.
Description: Базова 1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048 (дата звернення 29.09.2018). 2. Віденська Конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047 (дата звернення 29.09.2018). 3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Амстердам. К., 1996. С. 12-17. 4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. К., 1992. С. 18-24. 5. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні: затверджена Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112. URL: zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 29.09.2018). 6. Конвенція про права дитини 20 листопада 1989 р. // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення 29.09.2018). 7. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // База законодавства Верховної Ради України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр (дата звернення 29.09.2018). 8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 29.09.2018). 9. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. К., 1992. С. 36-62. 10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення 29.09.2018). 11. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ від 07 липня 2017 р. № 575// База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 (дата звернення 13.10.2018). 12. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 (дата звернення 13.10.2018). 13. Про медіацію: Проект Закону від 03 червня 2015 р. № 502‑VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558 (дата звернення 28.10.2018). 14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення 29.09.2018). 15. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 06 липня 2017 р. № 570 // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#n9 (дата звернення 29.09.2018). 16. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення 29.09.2018). 17. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF (дата звернення 13.10.2018). 18. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення 29.09.2018). 19. Рекомендація № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах 15.09.1999 № R(99)19 // База законодавства Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828 (дата звернення 28.10.2018). Допоміжна 1. Азаров Ю. І., Хабло О. Ю., Конюшенко Я. Ю. Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні // Юридична наука. 2015. № 5. С. 135-141. 2. Антонов К. В. Концепт теорії доказів і концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. 2015. № 2. С. 7-11. 3. Бабич Д. С. До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні // Молодий вчений. 2018. № 5(2). С. 582-588. 4. Біленко А. О., Біловол В. С. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення // Молодий вчений. 2018. № 5(2). С. 596-599. 5. Вапнярчук В. В. Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування // Юрист України. 2013. № 3. С. 62-68. 6. Вапнярчук В. В. Поняття та характеристика категорії «правова позиція суб’єкта кримінального процесуального доказування» // Право і суспільство. 2015. № 3. С. 187-193. 7. Вапнярчук В. В. Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному провадженні // Публічне право. 2015. № 3. С. 201-210. 8. Вапнярчук В. Стандарт кримінального процесуального доказування // Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 1. С. 100-112. 9. Великодний Д. В. Медіація як шлях удосконалення інституту угоди про примирення в кримінальному провадженні // Право і суспільство. 2015. № 6.2(3). С. 132-136. 10. Гмирко В. П. Концепт «відбиття» і методологічні проблеми теорії доказування // Університетські наукові записки. 2011. № 3(39). С. 274-281. 11. Давиденко С. В. Проблеми здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 39(2). С. 79-82. 12. Діков І. В. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 1. С. 96-100. 13. Іскендеров Е. Ф. Оперативні підрозділи в системі суб’єктів кримінального процесуального доказування // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2017. Вип. 43(2). С. 171-174. 14. Калатур М. В. Співвідношення понять предмета та меж доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 398-405. 15. Кокошко М. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 2. Ч. 2. С. 10-18. 16. Краснопольська Л. П. Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2015. Вип. 28. С. 167-176. 17. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014. 576 с. 18. Лазарєв В. О. Деякі проблемні аспекти збирання та перевірки доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. Вип. 3. С. 240-248. 19. Малярова В. О. Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 38(2). С. 119-121. 20. Мелех Л. В. Оцінка доказів як заключний етап процесу доказування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 1. С. 132-142. 21. Мелех Л. В. Проблеми оцінки доказів у процесі доказування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 4. С. 166-177. 22. Проданик І. В. Окремі аспекти створення і діяльності спільних слідчо-оперативних груп під час розслідування взаємопов’язаних злочинів: на прикладі окремих країн Співдружності Незалежних Держав // Науковий журнал «Право і суспільство». Дніпропетровськ, 2016. №1 2016. С. 214-218. 23. Пясковський В. В. Особливості перевірки доказів, отриманих за участі неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 172-181. 24. Романюк В. В. Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні // Право і Безпека. 2016. № 4. С. 81-85. 25. Старенький О. С. Потерпілий як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні: проблеми реалізації засади змагальності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2017. Вип. 43(2). С. 189-193. 26. Старенький О. С. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 232-236. 27. Старенький О. С. Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_1_17 (дата звернення 29.09.2018). 28. Татаров О. Ю. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно окремої категорії осіб // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Т. 1. Вип. 3/2. С. 205-208. 29. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г./ За заг. ред. д.ю.н, професора В. М. Тертишника. К.: Алерта, 2015. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2019/1/Tertishnik_Teoriya_dokaziv_150430_avt.pdf (дата звернення 29.09.2018). 30. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях [текст] навч. посіб. / [Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, Ю. І. Азаров та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 104 с. 31. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 13-те доповн. і перероб. К.: Правова єдність, 2017. 824 с. 32. Толочко О.М. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 187-178. 33. Щербаковський М. Г. Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. Вип. 2. С. 88-95. Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. 5. https://court.gov.ua – офіційний веб-портал судової влади в Україні. 6. https://supreme.court.gov.ua/supreme – офіційний веб-сайт Верховного Суду. 7. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт Служби безпеки України. 8. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. 9. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. 10. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 11. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 12. http://vkdka.org – офіційний веб-сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 13. http://unba.org.ua/vkdk– офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів України. 14. http://www.nbuv.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 15. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України. 16. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури – Правознавець. 17. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – офіційний веб-сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. 18. https://dbr.gov.ua – офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань. Міжнародні видання 1. Criminal Evidence: An Introduction by John L. Worrall, Craig Hemmens, Lisa S. Nored. Publisher: Oxford University Press; 3 edition (January 11, 2017). 464 p. 2. Criminal Evidence by Judy Hails. Publisher: Cengage Learning; 8 edition (June 1, 2013). 640 р. 3. Criminal Evidence: Principles and Cases by Thomas J. Gardner, Terry M. Anderson. Publisher: Cengage Learning; 9 edition (February 9, 2015). 560 p. 4. Criminal Evidence and Human Rights Reimagining Common Law Procedural Traditions: Hardback / Editor(s): Paul Roberts, Jill Hunter. Imprint: Hart Publishing; 1-st edition (May 18, 2012). 450 р. 5. Criminal Investigation by Steven G. Brandl. Publisher: SAGE Publications, Inc; Fourth edition (February 2, 2018). 568 р. 6. The Integrity of Criminal Process: From Theory into Practice: Hardback / Editor(s): Jill Hunter, Paul Roberts, Simon N M Young, David Dixon. Imprint: Hart Publishing; 1-st edition (August 11, 2016). 448 р. 7. The Universal Declaration of Human Rights. URL: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (дата звернення 07.08.2018). 8. Vienna Convention on Diplomatic Relations. URL: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf (дата звернення 07.08.2018). 9. Vienna Convention on Consular Relations. URL: http://www.fuech.eu/pdf/viennaconvention.pdf (дата звернення 07.08.2018).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3737
ISBN: 978-966-337-521-2
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3943_IR.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.