Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3751
Title: Система показників використання фінансового потенціалу підприємства
Other Titles: The system of indicators of use of the financial potential of the enterprise
Authors: Ліснічук О.А., Фадєєва О.В.
Lisnichuk О.А., Fadieieva O.V.
Keywords: фінансовий потенціал підприємства,
рівень використання фінансового потенціалу підприємства,
інтегральна оцінка,
кореляційно-регресійний аналіз,
рівень вагомості показника.
financial potential of enterprise,
level of use of financial potential of enterprise,
integral estimation,
correlation-regression analysis,
level of importance of indicator.
Issue Date: 2018
Publisher: Інфраструктура ринку.
Citation: Ліснічук О. А. Система показників використання фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Ліснічук, О. В. Фадєєва // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 287–292. – Режим доступу:http://www.market-infr.od.ua
Abstract: У статті надано визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства». Визначено основні показники фінансового потенціалу підприємства. Розглянуто наявну модель інтегральної оцінки рівня використання фінансового потенціалу підприємства. Запропоновано алгоритм визначення вагомості кожного показника. Запропоновано шкалу оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємства. The article defines the concept of “financial potential of the enterprise”. The basic indicators of the financial potential of the enterprise are determined. The existing model of the integrated estimation of the level of use of the financial potential of the enterprise is considered. An algorithm for determining the importance of each indicator is proposed. The scale of estimation of the level of financial potential of the enterprise is offered.
Description: 1. Ільїна К.О. Аналіз фінансового потен–ціалу стійкості інноваційного підприємства. Вісник Львівського університету. 2009. Вип. 41. С. 202–212. 2. Возняк. Г.В. Фінансовий потенціал підприємств регіону: підходи до розуміння. Вісник Університету банківської справи Нац. банку України. 2010. Вип. 2 (8). С. 27–30. 3. Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 121–127. 4. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 248 с. 5. Громова А.Є. Фінансовий потенціал як основа формування прибутку підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 5. С. 75–78. 6. Сердюк-Копчечки Ю.В. Модель диагностики финансового потенциала промышленного предприятия. Финансы, учет, банки. 2007. Вып. 13. С. 92–102. 7. Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6. С. 151–156. 8. Ліснічук О.А. Санаційний потенціал машинобудівних підприємств, що перебувають в умовах кризи: методологія і практика оцінки. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2013. № 33. С. 198–206. 9. Орєхова К.В., Ткаченко О.С. Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Право і безпека. 2004. Вип. 3. С. 180–184. 10. Кореляційно-регресійний аналіз. URL: https:// lektsii.org/14-81264.html.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3751
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3957_IR.pdf201.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.