Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3754
Title: Окремі аспекти застосування податкових пільг
Other Titles: Separate aspects of the application of tax privileges
Authors: Субіна Т.В.
SubinaT.V.
Keywords: Податкові пільги,
податкові регулятори,
спеціальні економічні зони,
території пріоритетного розвитку.
Tax privileges,
tax regulators,
special economic zones,
territories of priority development.
Issue Date: 2011
Publisher: Ірпінь.
Citation: Субіна Т. В. Окремі аспекти застосування податкових пільг / Т. В. Субіна // Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України: зб. тез наук.-практ. семінару, 21 квітня 2011 р., м. Ірпінь / Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь, 2011. – С 171 – 177.
Abstract: У тезах приділяється увага одним із інструментів подолання відсталості у соціально-економічному розвитку окремих регіонів є залучення інвестицій в економіку та преференцій. Найбільш дієвими формами регіональної політики, що застосовуються країнами як з високорозвиненою, так і перехідною економікою, є створення спеціальних (вільних) економічних зон та здійснення комплексу заходів, що проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади шляхом запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності. The theses focus on one of the tools to overcome the backwardness of the socio-economic development of individual regions is to attract investments into the economy and preferences. The most effective forms of regional policy applied by both highly developed and transitional economies are the creation of special (free) economic zones and the implementation of a set of measures carried out by central and local executive authorities through the introduction of special regimes of investment activity.
Description: 1. Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності Кабінет Міністрів України : Постанова КМУ від 24.09.1999 № 1756 // Офіційний вісник України. – 1999. -№ 39. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2003ю – № 18. 3. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку на території України як шлях до залучення іноземних інвестицій і стимулювання розвитку виробництва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sta.gov.иа/сопІго1/ик/риЬ1І5Іт/аі1іс1е?аі1_іб=84263&саї_іс1 =78309 4. Податковий кодекс України: станом на 10 січня 2011 р. - К.: Велес, 2011. - 336 с. 5. Борщевським В.В. Засадко В.В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько-польського співробітництва / В.В. Борщевським // Стратегічні пріоритети. – № 4(9). – 2008 р. 6. Чмир О.С. До питання відновлення статусу СЕЗ і ТПР / О.С. Чмир // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/13PD F.pdf.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3754
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3960_IR.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.