Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3756
Title: Місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення
Other Titles: The place of pension supply in the system of social protection of the population
Authors: Федина В.В.
Fedyna V.V.
Keywords: соціальний захист,
соціальне забезпечення,
соціальне страхування,
соціальний самозахист,
система пенсійного забезпечення,
пенсійне самозабезпечення.
social protection,
social security,
social insurance,
social self-defense,
pension system,
pension self-sufficiency.
Issue Date: 2019
Publisher: Інтернаука. Серія «Економічні науки».
Citation: Федина В. В. Місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення [Електронний ресурс] / В. В. Федина // Інтернаука. Серія «Економічні науки». – 2019. Вип. - № 4. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ - Научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки" (2019 год) / Выпуск №4 (Апрель)
Abstract: Статтю присвячено дослідженню сутності, ознак та місця багаторівневої системи пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення. Акцентується увага на актуальності даної проблеми з огляду на відсутність в науковій літературі досліджень, які б охоплювали вивчення сутності трьохрівневої пенсійної системи з позицій її ролі у системі соціального захисту. Більшість праць присвячені лише загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (як виду соціального страхування) в системі соціального захисту, що створює перепони для практичного опрацювання даного напряму та пошуку шляхів його вдосконалення. Досліджується концепція соціально орієнтованої держави, що означає наявність превалювання інтересів окремого індивіда над інтересами держави, орієнтація діяльності органів влади на усебічне задоволення потреб суспільства й підвищення добробуту кожного його члена. Систематизуються погляди науковців на трактування поняття «соціальний захист». Доведено, що підходи різних авторів до сутності даного поняття об’єднує розуміння під ним лише обсяг соціальних гарантій, що безпосередньо надається державою. В умовах транзитивної економіки «соціальний захист» від захисту держави трансформується в систему захисту, де його розподіл лягає пропорційно на плечі держави і громадянина відповідно. Це спонукає до появи в складі соціального захисту нового поняття «соціальний самозахист». Досліджуються складові елементи системи - соціальна допомога, соціальне забезпечення, соціальне страхування. Особлива увага приділяється трьохрівневій системі пенсійного забезпечення в контексті складових підсистем соціального захисту. Визначено, що перехід до трьохрівневої пенсійної системи призвів до виникнення нового поняття – пенсійного самозабезпечення. Зроблено висновки про те, що дослідження концептуальних засад сутності, ознак та місця багаторівневої системи пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення дасть змогу ефективно вирішувати практичні проблеми сьогодення. The article is devoted to the study of the essence, features and place of the multi-level system of pensions in the system of social protection of the population. The emphasis is placed on the relevance of this problem in view of the lack of research literature that would cover the study of the essence of the three-level pension system from the standpoint of its role in the social protection system. Most of the works are devoted only to compulsory state pension insurance (as a type of social insurance) in the system of social protection, which creates barriers for the practical elaboration of this direction and the search for ways to improve it. The concept of a socially oriented state, which means the prevalence of individual interests over the interests of the state, the orientation of the authorities to the full satisfaction of the needs of society and the welfare of each member, is explored. The views of scientists on the interpretation of the concept of "social protection" are systematized. It is proved that the approaches of different authors to the essence of this concept combines the understanding under it of only the amount of social guarantees that is directly provided by the state. Under conditions of a transitory economy, "social protection" from state protection is transformed into a system of protection, where the distribution falls proportionally on the shoulders of the state and citizen. This leads to the emergence in the social protection of the new concept of "social self-defense." The folding elements of the system are studied - social assistance, social security, social insurance. Particular attention is paid to the three-level pension system in the context of the components of social protection subsystems. It is determined that the transition to a three-level pension system has led to the emergence of a new concept - pension self-sufficiency. It is concluded that the research of the conceptual foundations of the essence, features and place of the multilevel system of pensions in the system of social protection of the population will enable to effectively solve practical problems of the present.
Description: 1. Лисогор В. М., Войтенко О. А. Соціальний захист та аспекти пенсійного забезпечення населення як прояв соціальної політики держави [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/184-186.pdf. 2. Роик В. Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования / В.Д. Роик. – М.: НИИТруда, 1994. – 126 с. 3. Жмурко І. В. Сутність пенсійної системи та її місце в системі соціального захисту населення [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-303_306.pdf. 4. Міндова О. І. Теоретичний аналіз економічної сутності пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/4/26.pdf. 5. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254 %EA %2F96- % E2 %F0. 6. Колот А. М., Герасименко О. О., Соціальна держава: генезис та перспективи розвитку / А.М.Колот, О.О.Герасименко // Соціально-трудові відносисни: теорія та практика. – 2017. №1. – С.8-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_3. 7. Герус Ю. В. Економічна сутність і роль медичного страхування в системі соціального захисту населення / Ю.В. Герус // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – Вип. № 3(66). – С. 51–58. 8. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - 209 с. 9. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е.И.Холостова, А.С.Сорвина. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 427 с. 10. Українські Закони. Соціальний кодекс України: Проект / В.С.Журавський та ін., Християнсько - демократична партія України. - К.: Логос, 1998. - 319 с. 11. Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 4. – С. 44-48. 12. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. – 2003. – № 2. – С. 20–24. 13. Бандур С. І., Кучинська О. О. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку // Зайнятість та ринок праці. – 2009. – №9. – С. 98–107. 14. Копєйчиков М. Соціальна держава як політична реальність / М. Копєйчиков // Вісник АПрН України. – 1998. – С. 216–227. 15. Прилипко С. М. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки / С. М. Прилипко // Право України. – 2003. – № 2. – С. 45–48. 16. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 265 с. 17. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В Онишко. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 452 с. 18. Федина В. В. Роль пенсійного страхування в системі соціального захисту населення / В. В. Федина // Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково — практичної конференції (19-20 квітня 2016 р., м.Київ). К.: КТ “Забєліна — Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика”, 2016. – 432 с. – С.364-367.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3756
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3962_IR.pdf721.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.